【#1】Tính Từ Trong Tiếng Anh: Phân Loại Và Cách Dùng

Định nghĩa, phân loại, ví trí và cách sử dụng tính từ sở hữu, tính từ miêu tả, tính từ chỉ thị….trong tiếng anh cũng như các giới từ đi kèm với tính từ đầy đủ nhất.

Tính từ trong tiếng anh là gì?

Tính từ (Adjective) là từ bổ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện. Tính từ là những từ chỉ màu sắc, trạng thái, tính chất… Các tính từ này thường đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ, làm cho ta hiểu thêm về danh từ.

Tính từ cũng thường đi sau một vài động từ như động từ “to be” hay “look”, “seem”, “appear”, “turn”…

VD: – We can’t go out because of the heavy rain.

– He is kind to us.

Một tính từ có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ hay đại từ mà nó mô tả.

Nhiều tính từ có thể được dùng để mô tả cho cùng một danh từ (khi có nhiều tính từ đứng trước và miêu tả về cùng 1 danh từ thì các tính từ sẽ sắp xếp theo trật tự là: opinion – size – shape – age – color – origin – material: quan điểm nhận xét về đối tượng danh từ – kích thước – hình dáng – tuổi tác – màu sắc – xuất xứ – chất liệu danh từ).

Nếu có nhiều tính từ miêu tả thì tính từ ngắn đứng trước tính từ dài, tính từ chỉ tinh thần trước tính từ chỉ vật chất.

Thứ tự sắp xếp của tính từ trong tiếng anh

Trật từ của tính từ trong tiếng anh được sắp xếp theo các vị trí như sau:

( be và các động từ như seem, look, feel..) She is tired. Jack is hungry. John is very tall.

* Sau danh từ: Tính từ có thể đi sau danh từ nó bổ trợ trong các trường hợp sau đây:

  Khi tính từ được dùng để phẩm chất/tính chất các đại từ bất định:

There is nothing interesting.

  Khi hai hay nhiều tính từ được nối với nhau bằng “and” hoặc “but”, ý tưởng diễn tả bởi tính từ được nhấn mạnh:

The writer is both clever and wise. The old man, poor but proud, refused my offer.

  Khi tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường:

The road is 5 kms long A building is ten storeys high

  Khi tính từ ở dạng so sánh:

They have a house bigger than yours The boys easiest to teach were in the classroom

  Khi các quá khứ phân từ là thành phần của mệnh đề được rút gọn:

The glass broken yesterday was very expensive

  Một số quá khứ phân từ (P2) như: involved, mentioned, indicated:

The court asked the people involved Look at the notes mentioned/indicated hereafter

* Hậu tố (đuôi) của tính từ trong tiếng anh

Thông thường các hậu tố thường gặp ở tính từ là: -able, -ible, -al, -tial, -ic, -y, -ful, -ous, -ive, -less, -ish, -ent, -ary VD: honorable, possible, national, economic, funny, useful, dangerous, expensive, colorless, childish, independent, necessary… Tính từ kết thúc là -ing và -ed:

  Loại tính từ này thường được cấu tạo từ động từ và sau đó thêm -ing và -ed

VD: surprise (v) à surprising (adj) – surprised (adj)

  Tuy nhiên có sự khác nhau giữa adj -ing và adj -ed

– ing adj: thường mang nghĩa chủ động (tác động tới cái gì đó, ai đó, có ảnh hưởng này), chỉ tính chất, bản chất, dùng để miêu tả nơi chốn, sự vật, sự việc, hành động. VD: She has an interesting film. – ed adj: thường mang nghĩa bị động (bị cái gì đó tác động lên, bị ảnh hưởng theo cách này), thường dùng để chỉ cảm xúc. VD: I feel bored when I listen to classical music.

Phân loại và cách sử dụng các loại tính từ trong tiếng anh

Tính từ trong ngữ pháp tiếng anh thường được phân thành 2 loại, tính từ theo chức năng và tính từ theo vị trí.

Phân loại và cách dùng tính từ theo chức năng

* Tính từ riêng: xuất phát từ một danh từ riêng

VD: Vietnam à Vietnamese France à French England à English Japan à Japanese

Lưu ý: những tính từ riêng phải viết hoa

* Tính từ miêu tả: những từ miêu tả hoặc định phẩm một danh từ Phần lớn tính từ đều thuộc loại này

VD: – a tall boy: một đứa trẻ cao

– a round ball: một quả bóng tròn

– a ptty girl: một em bé xinh

Các tính từ miêu tả thường được sắp xếp như sau: sự miêu tả tổng quát (bao gồm những tính từ chỉ cá tính và sự xúc cảm) – kích thước – hình dáng – màu sắc – nguồn gốc – chất liệu – mục đích (những từ này là danh động từ được dùng để hình thành danh từ kép: fishing rod (cần câu cá), sleeping bag (túi ngủ)…)

VD: – a small round bath: một cái chậu tắm tròn nhỏ

– a long sharp knife: một con dao sắc dài

– blue velvet curtains: những tấm màn nhung xanh

* Tính từ sở hữu: dùng để chỉ danh từ đó thuộc về ai

VD: – my house: ngôi nhà của tôi

– our garden: khu vườn của chúng tôi

– their grandparents: ông bà của họ

Lưu ý: khi chủ sở hữu là một đại từ bất định: one à hình thức sở hữu tính từ là one’s Chủ sở hữu là những từ như “everyone” hay những danh từ tập hợp thì tính từ sở hữu ở hình thức ngôi thứ ba số nhiều “their”

* Tính từ số mục: từ chỉ số đếm hoặc số thứ tự

VD:- one, two, three…: một, hai, ba

– first, second, third…: thứ nhất, thứ hai, thứ ba

– I am the second daughter in the family.

* Tính từ phân phối: từ không chỉ rõ các vật

VD:

– all: tất cả

– every: mọi – some: một vài, ít nhiều

– many, much: nhiều

– Each và every: đều đi với động từ ở ngôi số ít. Every chỉ một tập thể, Each chỉ cá thể.

VD: – Each student must try his best.

– Every man knows what to do.

– Both: cả hai, dùng với động từ ở số nhiều.

VD: – Both the children play in the garden.

– Both his legs were broken.

– Either và Neither: đều đi với động từ ở ngôi số ít. Either nghĩa là cái này hoặc cái kia trong số hai. Neither nghĩa là không cái này cũng không cái kia trong số hai.

VD: – Hedges ran on either side. (hàng rào chạy dài ở mỗi một bên đường.)

– Other, another : khác

– Neither answer is correct. (cả hai câu trả lời đều không đúng.)

VD: – You have to learn many other things. – Another boy has taken my

*Tính từ chỉ thị: từ đi với danh từ để chỉ cái này, cái kia Đây là loại tính từ duy nhất thay đối theo số của danh từ. This, That thay đổi thành These, Those khi đi trước danh từ số nhiều. This, vàThese được dùng cho các đối tượng, vật và người ở gần trong khi That và Those dùng cho các đối tượng ở xa hơn.

VD:

– this chair: cái ghế này;

– these chairs: những cái ghế này

– that child: đứa trẻ đó; those children: những đứa trẻ đó

* Tính từ liên hệ: từ có hình thức như đại từ liên hệ

VD: whichever, whatever

* Tính từ nghi vấn: từ dùng để hỏi

Tính từ nghi vấn chỉ có hai hình thức:

– In what place were you born?

  What (gì, nào) (nói chung) đi với danh từ chỉ người cũng như chỉ vật, ở số ít cũng như ở số nhiều, làm bổ túc từ cũng như chủ từ.

VD: – What boy beats you? (đứa trẻ nào đánh bạn?) – What books have you read? (những cuốn sách nào bạn đã đọc?)

  Which (gì, nào) (ngụ ý lựa chọn) đi với danh từ chỉ người cũng như chỉ vật ở số ít cũng như ở số nhiều, làm bổ túc từ cũng như chủ từ.

VD: – Which book do you like best? (cuốn sách nào bạn thích nhất?) – Which friend do you pfer? (người bạn nào anh ưa hơn?)

Cách sử dụng và phân loại tính từ theo cách thành lập

* Tính từ phát sinh

* Tính từ đơn: long, blue, good, bad

– Thêm tiền tố: unhappy, inexpensive, impatient, irregular, asleep, illegal…

– Thêm hậu tố: thường cấu tạo từ một danh từ thêm các đuôi như y, ly, ful, less, en, like, able, al, an, ian, ical, ish, some, một động từ thêm đuôi ing, ed

VD: rainy, friendly, careful, wooden, musical, atomic, republican, honorable, troublesome, weekly, dreamlike, fairylike, quarrelsome, Southern, Northern, lovely, amazed, amazing…

* Tính từ ghép Tính từ ghép là sự kết hợp của hai hay nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất. Khi các từ được kết hợp lại với nhau để tạo thành tính từ ghép, chúng có thể được viết:

VD: – life + long = lifelong – car + sick = carsick

  thành hai từ có dấu “-” ở giữa

VD: – world + famous = world-famous

Tính từ ghép thành lập theo những thể thức sau:

Cách viết tính từ ghép được phân loại như trên chỉ có tính tương đối.

VD: – dark-blue: xanh thẫm, xanh đậm

– wordly-wise: từng trải

VD: – coal-black: đen như than

– snow-white: trắng như tuyết

VD: – dark-eyed: có mắt huyền

– round-faced: có khuôn mặt tròn

VD: – snow-covered: có tuyết phủ

– handmade: làm bằng tay

VD: – newly-born: sơ sinh

– white-washed: quét vôi trắng

VD: – good-looking: trông đẹp mắt, ưa nhìn

– heart-breaking: làm tan nát cõi lòng

Ngoài ra còn có nhiều tính từ ghép được thành lập không theo một thể thức nào nhất định

VD:

– a heart-to-heart talk: một cuộc nói chuyện tâm sự

– a never-can-be-finished task: một việc không bao giờ làm xong

– a need-to-do list: một danh sách những việc cần làm

Các giới từ đi kèm với tính từ trong tiếng anh

Đi kèm theo cấu trúc: S + be + adj + giới từ + N / Ving (doing something)

VD: I am excited about the film. We are interested in learning English. Tùy từng tính từ sẽ có giới từ đi kèm cụ thể. Một số ví dụ về tính từ đi kèm với giới từ:

Afraid ofAware of Bad at / to Capable of Confident of Fit for Fond of Frightened at / of Good at / to Interested in Keen on Pleased with Prepared for Proud of Ready for Responsible for / to Sorry for / about Successful in Tired of

e ngại, lấy làm tiếcý thức được tồi, dở về / không tốt với có khả năng về tin chắc về thích hợp với thích khiếp đảm về giỏi về / tốt với quan tâm đến mê thích về hài lòng với sửa soạn cho tự hào về sẵn sàng để có trách nhiệm về/ với xin lỗi vì thành công về chán nản, mệt mỏi về

 • Cách dùng tính từ trong tiếng anh
 • danh sách tính từ trong tiếng anh
 • tính từ trong tiếng anh là gì
 • bài tập về trật tự tính từ trong tiếng anh
 • vị trí của tính từ trong tiếng anh
 • phân loại tính từ trong tiếng anh
 • trật từ tính từ trong tiếng anh
 • cách sắp xếp thứ tự tính từ trong tiếng anh

【#2】Khái Niệm Sự Kiện Trong Văn Tự Sự

Đối tượng nghiên cứu của tự sự học là văn bản tự sự. Theo G. Genette: “Tự sự là trình bày một sự kiện hay một chuỗi sự kiện có thực hay hư cấu, bằng phương tiện ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ tự sự.”Đủ thấy tầm quan trọng của câu chuyện trong tự sự. Không có sách nào bàn về tự sự mà không nói đến sự kiện tức là chuyện. Tuy nhiên sự kiện là gì thì nhiều sách chỉ nói chung chung, nhiều từ điển thuật ngữ văn học hầu như không có mục từ đó. Sự kiện, theo nhận thức của các nhà cấu trúc chủ nghĩa là một sự thay đổi của tình huống xuất phát: hoặc là tình huống bên ngoài của thế giới truyện kể (các sự kiện tự nhiên, sự kiện hành động, sự kiện tương tác) hay tình huống bên trong của một nhân vật nào đó (sự kiện tâm trí – mental’noe). Như vậy, theo quan niệm của chủ nghĩa cấu trúc, tức tự sự học kinh điển, thì văn bản tự sự là văn bản kể những câu chuyện, tức là kể các sự kiện. Thế nhưng ngoài tính logic nhân quả, liên tục, đối lập, khác biệt, bổ sung, được nêu trong các công trình của Greimas, Bremond, Todorov, quy chế của sự kiện chưa được nêu rõ.

Từ năm 1970 Ju. Lotman đã nêu vấn đề sự kiện của truyện kể như một phương diện tạo nghĩa đối với nhận thức thế giới. Trong công trình Cấu trúc văn bản nghệ thuật năm 1970 ông đã xác định, sự kiện là cơ sở của truyện kể, coi sự kiện là tiêu chí phân biệt văn văn bản có chuyện (cốt truyện) với văn bản không có chuyện ( có sự kiện hay không có sự kiện). Cám lấy trộm giỏ tép của Tấm, vi phạm nguyên tắc thành thực tồn tại tiềm ẩn, trở thành kẻ ăn cắp, kẻ chống lại đồng loại, và sẽ bị trừng trị. Công lao của Lotman là nêu định nghĩa về logich ngữ nghĩa của sự kiện và xác lập mối quan hệ sự kiện với mô hình văn hóa, bức tranh thế giới. Từ đó có thể tiến hành loại hình hóa sự kiện theo bức tranh thế giới. Nhưng cả định nghĩa của Hegel lẫn định nghĩa của Lotman đều đều ở bình diện lớn, khái quát. N. Tamarchenco là người định nghĩa sự kiện truyện kể trên cơ sở ý kiến của Hegel và Lotman nêu định nghĩa sự kiện, xuất phát từ cách hiểu chung sự kiện như là sự biến đổi của tình huống ban đầu của thế giới nghệ thuật. Tình huống ban đầu là tình huống khi chưa xảy ra sự kiện. Nhưng thế nào là sự biến đổi? Theo quan điểm của Lotman, sự biến đổi ấy là sự vi phạm, sự vượt qua ranh giới của các quy luật, quy phạm, quy tắc của thế giới nghệ thuật, vi phạm các điều cấm của thế giới, phá vỡ trật tự của nó mà các nhân vật thực hiện. Nhưng bản thân sự vi phạm chưa tự nó tạo nên sự kiện, nếu như chưa có người chứng kiến. Đó là vì sự kiện không chỉ là việc xảy ra, mà là việc xảy ra có nghĩa, mà sự kiện có nghĩa chỉ diễn ra đối với những chủ thể chứng kiến, nhận thức nhất định. Nói như V. Tiupa, sự kiện trong tự sự có tính chất ý hướng (intentionality). Nhưng xét từ một phía khác, sự kiện rút lui im lặng (tức từ chối) của người chồng, cái sự phản ứng lẽ ra phải có đã không có, đối với ý thức thông thường của người đọc, là một chuyện lạ, nó cũng là sự kiện. Đây là sự kiện đối với ý thức người đọc. Như thế tính sự kiện của văn bản tự sự đạt được mức độ tối đa khi sự biến đổi tình huống được xảy ra trong quy mô toàn tác phẩm hư cấu. Các biến đổi nhỏ, không đáng kể không làm nên tính sự kiện. Việc xem một thay đổi tình huống nào đó là sự kiện phụ thuộc vào bức tranh thế giới của kiểu văn hóa theo quan niệm Lotman và phụ thuộc vào hệ giá trị của nhân vật hoặc của chủ thể tiếp nhận tự sự.

Sự kiện thực tế thường có hai loại. Loại biến đổi trong không gian thời gian và loại thay đổi trong tâm trí. Đó là sự thay đổi trong nhận thức, tâm hồn nhân vật như là sự bừng ngộ, sự thức tỉnh. Trong Thi pháp học Aristote viết: Toàn bộ vui buồn của nhân sinh đều thể hiện trong hành động của nhân vật. Điều đó không hoàn toàn đúng, bởi vui buồn của nhân sinh thể hiện trong tâm tình, suy nghĩ thầm kín, trong hoạt động nội tâm. Trong thời của mình Aristote chưa hề thấy tiểu thuyết. Vì vậy phải tính đến sự kiện tâm trí. Ví như sự kiện “phục sinh tâm hồn” của Raskolnikov trong Tội ác và trừng phát của Dostoievski, sự “bừng ngộ” về ý nghĩa cuộc sống ở Pie Bezukhov trong Chiến tranh và hòa bình của Tolstoi, hay sự tự nhân ra tội lỗi của anh em nhà Karamazov trong tiểu thuyết cùng tên của Dostoievski. Truyện ngắn của Tshekhov chủ yếu là thể hiện các sự kiện tâm trí của nhân vật hoặc của người đọc. Nhân vật chưa vượt qua ranh giới của trường nghĩa, song đã nhận ra một chân trời khác tốt đẹp hơn, song không có sức mạnh để vươn tới và vượt qua nó. Đặc điểm này khiến cho ta thấy sang tác của Nam Cao có phần giống với nhà văn hậu hiện thực chủ nghĩa Nga A. Tshekhov.

Schmid nêu ra năm điều kiện thể hiện mức độ của tính sự kiện. Tính tương đối của sự kiện trong tương quan với các chủ thể, với ngữ cảnh là rất rõ rệt. Sự kiện xảy ra xét trong tương quan với các chủ thể trong truyện. Trong truyện ngắn của Tshekhov có tên Sự kiện kể chuyện con mèo đẻ một bầy mèo con, rồi con chó Nero ăn cả bầy mèo con ấy. Đối với người lớn trong nhà, đó chỉ là chuyện vặt, đành chịu đựng, chỉ ngạc nhiên là con chó phàm ăn, còn hai đứa trẻ trong chuyện, Vanhia sáu tuổi và Nina bốn tuổi, thì vừa tức, vừa tiếc, tại sao con chó ác thế lại không bị trừng phạt. Như thế việc con chó ăn lũ mèo con là sự kiện đối với hai đứa trẻ, mà không phải sự kiên đối với người lớn.

Một điều kiện quan trọng của sự kiện trong truyện kể là tính chất không thể đoán trước. Tính sự kiện càng cao khi sự kiện không thể đoán trước, bất ngờ đối với người đọc. Tính bất ngờ, nghịch lí là do sự đổi thay mâu thuẫn với dư luận, ý kiến chung của nhân vật và chủ thể tiếp nhận, mâu thuẫn với tiến trình diễn biến. Một biến đổi đã biết trước thì không thể trở thành sự kiện. Tất cả sự kiện trong các tác phẩm hay đều không thể đoán trước. Ví dụ các sự kiện trong truyện Chí Phèo, Vợ chồng A Phủ đều không thể đoán trước được Như thế trong tự sự vấn đề sự kiện không thể tách rời với diễn ngôn biểu hiện nó. Sự kiện phải được kể ra, nói lên, miêu tả ra, và giữa thế giới được miêu tả và thế giới miêu tả có mối liên hệ không thể tách rời, và hình thái diễn ngôn tác động đến hệ thống sự kiện trong văn học. Và đối với các trào lưu văn học khác nhau có các hệ thống sự kiện khác nhau. Ví như hệ thống sự kiện truyện trung đại, sự kiện trong văn học lãng mạn, văn học hiện thực, văn học hiện sinh, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ sự kiện và diễn ngôn này làm nhớ tới luận điểm quan trọng của M. Bakhtin, “trước mắt ta có hai sự kiện – sự kiện được nói đến và sự kiện nói (và trong sự kiện sau cả chúng ta cùng tham gia vào như là người nghe, người đọc)” G. Genette. Biên giới của tự sự. Trong sách Những vấn đề lí luận văn học phương Tây hiện đại-Tự sự học kinh điển, nxb Văn học, Hà Nội, 2010, tr. 41. Chúng tôi có điều chỉnh theo bản tiếng Nga và tiếng Trung.

Ví dụ: Từ điển thuật ngữ nghiên cứu văn học của L. I. Timoffeev (chủ biên 1974), Từ điển huật ngữ văn học của chúng tôi chủ biên (1992, 2005).

Lotman Ju. M. Cấu trúc văn bản nghệ thuật, nxb. Nghệ thuật, M., 1970, tr. 280 – 289, tiếng Nga.

Tamarchenco N. Thi pháp học. Từ điển thuật ngữ và khái niệm thường dung, M., Intrada Kulagin, chúng tôi 239.

V. Tiupa. Trạng thái tính sự kiện và hình thái diễn ngôn. Trong sách Sự kiện và Tính sự kiện. Tài liệu đã dẫn, tr.

Xem các bài phân tích lien quan trong Đọc văn học văn của Trần Đình Sử, nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001.

M. Bakhtin. Những vấn đề văn học và mĩ học, nxb. Văn học nghệ thuật, Matscova, 1975, tr. 403., trong bài Các hình thức thời gian và không thời gian trong tiểu thuyết.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

【#3】Tổng Quản Về Quản Lý Chất Lượng Trong Y Tế

Tổng quản về quản lý chất lượng trong y tế

KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

Chất lượng là gì?

Chất lượng là gì? Tuỳ từng trường hợp, mỗi người sẽ hiểu khái niệm về chất lượng một cách khác nhau tuỳ thuộc vào việc họ đại diện cho ai trong hệ thống y tế.

Nếu nhìn từ góc độ nhân viên y tế hoặc cơ sở y tế lại sẽ quan tâm nhiều hơn đến quy trình khoa học của chăm sóc y tế, khả năng chẩn đoán và điều trị một ca bệnh mà ít để ý đến tính tiện lợi và càng ít tập trung vào khía cạnh “chăm sóc”.

Nhà quản lý cũng có quan niệm khác về chất lượng. Họ có thể cho rằng chất lượng là sự tiếp cận, hiệu lực, tính phù hợp, khả năng có thể chấp nhận được và hiệu quả trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Chi phí là yếu tố quan trọng đối với nhà quản lý. Vì vậy, khi phải định nghĩa chất lượng là gì, cần phải tính đến quan điểm khác nhau của từng đối tượng.

Nếu dựa trên các quy trình, nhiệm vụ và kỳ vọng về kết quả thực hiện thì:

Chất lượng không có một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của ý định quyết đoán, nỗ lực nghiêm túc, hướng đi thông minh và sự thực thi khéo léo “.

Chất lượng không xảy ra một cách tình cờ mà đòi hỏi phải được lập kế hoạch, được nhắm tới và phấn đấu để thực hiện. Lập kế hoạch là việc làm quan trọng để có được chất lượng. Xác định được đúng mục tiêu, mục đích đúng đắn và các tiêu chí phù hợp là những điều cần thiết để có được chất lượng. Tất nhiên, nỗ lực lập kế hoạch cần phải đi kèm với sự toàn tâm, sự cống hiến để thực hiện kế hoạch và đạt được các mục tiêu đặt ra. Song tất cả những điều này sẽ không trọn vẹn nếu không xem xét các khả năng và chiến lược khác nhau để lựa chọn và làm theo.

Đặt ra các ưu tiên và xác định được chiến lược quan trọng nhất là một nhiệm vụ cần phải được hoàn thành để đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Hành động này phải được thực hiện với sự chính xác và với các kỹ năng cần thiết để triển khai công việc một cách đúng đắn và có hiệu quả.

Dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công tác lãnh đạo và quản lý thì:

Chất lượng là làm việc đúng đắn ngay từ lần đầu tiên và làm điều đó tốt hơn trong những lần tiếp theo”

Người ta thường kỳ vọng người lãnh đạo phải làm việc đúng đắn ngay từ lần đầu tiên còn nhà quản lý phải làm tốt và làm đúng điều đúng đắn đó. Một ví dụ trong lĩnh vực y tế là người ta muốn một bác sĩ phải làm việc tốt, cung cấp chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh bằng cách đặt ra các câu hỏi phù hợp, tiến hành những tìm hiểu cần thiết và thực hiện đúng quy trình. Song làm như vậy thôi là chưa đủ nếu không đi kèm với việc là phải làm tất cả những điều đó đúng cách ngay từ nỗ lực đầu tiên. Nếu quá trình đó lặp lại thì nhà cung cấp dịch vụ trở nên có kinh nghiệm hơn và do đó sẽ ngày càng trở nên hiệu suất, hiệu quả hơn, tức là cải thiện chất lượng thường xuyên.

Chất lượng là sự cải thiện gia tăng

Đây là một định nghĩa khá đơn giản về chất lượng, thế nhưng lại khá rắc rối. Gia tăng có nghĩa là hệ thống có thể trả lời khẳng định 2 câu hỏi sau đây:

Hôm nay bạn có tốt hơn hôm qua không? Và… Liệu ngày mai bạn có tốt hơn hôm nay không?

Để trả lời các câu hỏi trên không đơn giản, muốn trả lời chính xác thì phải đo lường một cách chính xác mức độ thực hiện nhiệm vụ của một ai đó trước đây, hiện nay và tương lai. Vì vậy, đo lường mức độ thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng trong chất lượng và khả năng xác định được biện pháp và cách thức để đo lường mức độ thực hiện đó một cách đầy đủ và phù hợp cũng quan trọng không kém.

Với những tiến bộ rất nhanh của công nghệ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần phải được cập nhật với các thông tin y học hiện hành và nhờ vậy bảo đảm cho các dịch vụ y tế được cung ứng thường xuyên nâng cấp hoạt động của mình.

Những quan điểm sai lầm về chất lượng

Chất lượng là thứ xa xỉ. Nếu ta hỏi một người thế nào là một sản phẩm có chất lượng, thường thì người ta sẽ trả lời đó là một sản phẩm đáng tin cậy, tiện dụng không gây rắc rối và tiết kiệm. Vì thế trong một tổ chức, một vật hoặc một sản phẩm dù không hào nhoáng hoặc xa xỉ vẫn là một sản phẩm có chất lượng.

Chất lượng là tốn kém. Hiển nhiên là không phải vậy. Chất lượng có thể tốn kém hơn khi ta xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ nó nhưng khi đã triển khai thì chi phí sẽ không tăng mà còn giảm dần trong khi mức độ chất lượng lại tăng dần. Chất lượng làm giảm hoặc loại bỏ sự lãng phí, sự trùng lặp và sự lặp đi lặp lại công việc ban đầu.

Sai sót do lỗi cá nhân. Người ta đã chứng minh những sai lầm do lỗi hệ thống thường nhiều hơn lỗi do con người. Đã có các nghiên cứu trên thực tế phỏng đoán rằng 80-85% sai lầm là lỗi hệ thống chứ không phải lỗi của con người. Phần còn lại là các lỗi từ con người, do môi trường không hỗ trợ cho sự phát triển và cho việc đạt được kết quả.

Làm chất lượng là do phòng quản lý chất lượng. Các phòng quản lý chất lượng cần phải được gắn kết vào các tổ chức. Các phòng này sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong việc điều phối, hướng dẫn và thúc đẩy các nỗ lực nâng cao chất lượng, nhưng không nên là một chủ thể duy nhất thực hiện cải tiến chất lượng. Nếu không, mọi người sẽ trở nên lệ thuộc vào các bộ phận đó và khiến chúng trở thành chuyên chế về chất lượng, làm mất đi tính sáng tạo của mối thành viên của tổ chức đó.

Chiều hướng và các đặc tính của chất lượng

Chiều hướng chất lượng trong chăm sóc y tế

Trong báo cáo của Viện Y khoa Hoa Kỳ năm 2001 đã xác định, chất lượng trong chăm sóc y tế là ” An toàn, hiệu quả, người bệnh là trung tâm, đúng thời gian, hiệu năng và công bằng “.( Crossing the Quality Chasm: A NewHealth System for the 21st Century, 2001).

Tổ chức Y tế Thế giới cũng xác định, chiều hướng chất lượng trong y tế bao gồm ( Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospital, 2007):

An toàn, Người bệnh làm trung tâm, Chăm sóc lâm sàng hiệu quả, Hiệu suất, Hướng về nhân viên, Điều hành hiệu quả.

Tính an toàn và khả năng tiếp cận

Không ai chấp nhận việc cung cấp hoặc tiếp nhận sự chăm sóc trong một môi trường không an toàn hoặc bị cho là không an toàn. Từ khía cạnh quản lý rủi ro, nhiệm vụ của thầy thuốc là bảo đảm môi trường an toàn cho người bệnh của mình. Tai nạn có nhiều hậu quả và đều là hậu quả xấu. Điều kiện không an toàn có thể dẫn đến vấn đề trách nhiệm, tổn thương tâm sinh lý, cũng như mất đi thiện chí và gây tổn hại cho danh tiếng của một cơ sở y tế trong cộng đồng. Ngoài ra, một môi trường không an toàn sẽ làm giảm năng suất vì mọi người sẽ phải mất thời gian giải quyết khiếu nại và theo đuổi kiện cáo. An toàn là một giới hạn thiết yếu và được trông đợi của chất lượng, đặc biệt là trong y tế.

Một vấn đề khác của chất lượng là khả năng tiếp cận. Chăm sóc dễ tiếp cận có nghĩa là sẵn có, chấp nhận được và người sử dụng đủ khả năng chi trả. Tính dễ tiếp cận bao gồm cả dễ tiếp cận về thực thể, về mặt tài chính cũng như về tinh thần. Ý nghĩa tinh thần cực kỳ quan trọng trong một môi trường đa văn hoá, đa hệ tư tưởng và trình độ học vấn. Chăm sóc có chất lượng cần phải được phổ biến tới “người sử dụng” trong bối cảnh của chính họ và với các điều kiện riêng của chính họ để có sự tiếp cận đúng nghĩa. Vì thế, kỹ năng truyền thông hiệu quả là điều thiết yếu trong cung ứng chăm sóc y tế dễ tiếp cận.

Hiệu quả, hiệu năng và năng lực kỹ thuật

Chỉ có những dịch vụ phù hợp và cần thiết mới được cung ứng. Sự lãng phí, lặp lại hoặc trùng lặp sẽ bị loại bỏ. Chỉ có cách thức chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất, kinh tế nhất mới được đề cao. Trong một hệ thống vừa có đòi hỏi cao về chất lượng nhưng đi kèm với thực tế là nguồn lực hạn chế, cần có các quyết định đắn về cách kết hợp tối ưu giữa hiệu quả và hiệu năng.

Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả theo cách thức hiệu năng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao của các thầy thuốc biết áp dụng nguyên tắc “Làm đúng ngay từ lần đầu và làm tốt hơn trong những lần tiếp theo ”. Trong chất lượng y tế, cơ sở y tế và các thầy thuốc cần phải được đào tạo và tập huấn tốt để cập nhật những kiến thức y khoa nhằm đáp ứng đòi hỏi và kỳ vọng của người bệnh. Y tế là một lĩnh vực phức tạp và nếu không có nền tảng kỹ thuật tốt, cơ hội sống còn về chuyên môn là rất yếu. Chất lượng phải đi kèm với khả năng và năng lực kỹ thuật.

Quan hệ giữa người với người, tính liên tục và sự tiện nghi

Tương tác cá nhân rất quan trọng trong cung ứng chăm sóc y tế có chất lượng. Chăm sóc y tế do các cá nhân có kỹ năng tinh tế và có trình độ học vấn cao đảm trách, tuy nhiên những cá nhân này không thể đem đến cho người bệnh một sự chăm sóc tổng thể nếu họ không hợp tác theo nhóm. Quan hệ giữa người với người vì thế đóng một vai trò rất lớn trong việc hình thành các quy trình chăm sóc và bảo đảm kết quả tích cực cho người bệnh.

Cuối cùng, khách hàng luôn luôn sẽ hài lòng hơn nếu dịch vụ chăm sóc được cung ứng trong một môi trường chấp nhận được về đạo đức. Một cơ sở y tế tập trung vào từng chi tiết nhỏ để mang lại sự thoải mái và sức khoẻ cho khách hàng chắc chắn là một cơ sở có chất lượng. Có thể đó là sự sạch sẽ, cách trang trí, hoặc các dịch vụ gia tăng, chất lượng chăm sóc y tế sẽ được tăng thêm nhờ đặc tính có giá trị như thế.

CÁC NGUYÊN TẮC CHẤT LƯỢNG

Tóm tắt các nguyên tắc chất lượng

Năng lực lãnh đạo: Đó là việc phát triển và đào tạo về kỹ năng lãnh đạo chứ không phải về quản lý. Đó là làm điều đúng đắn, kết hợp với việc làm đúng mọi việc. Đó là việc đào tạo và phát triển các kỹ năng như lắng nghe, lấy mọi người làm trọng tâm, có tầm nhìn xa trông rộng, xây dựng nhóm hợp tác làm việc, xây dựng sự đồng thuận và xác lập các mục tiêu vv. Nhà lãnh đạo là người biết đánh giá đổi mới, cải tiến và thành tích cao.

Lấy khách hàng làm trọng tâm: Trước hết phải biết ai là khách hàng, cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Sau đó phân loại họ thành nhóm khách hàng ‘ sống còn ‘ và khách hàng quan trọng. Sau khi đã xác định được khách hàng, phải áp dụng các quy trình để nhận biết nhu cầu và mong đợi của khách hàng, rồi tìm ra cách đáp ứng nhu cầu và mong đợi đó.

Hạn chế sự khác biệt. Tiêu chuẩn hóa là một phương thức để kiểm soát sự khác biệt vì mọi người đều có thể sử dụng và áp dụng những tiêu chuẩn giống nhau cho các quy trình và cấu trúc. Kiểm soát sự khác biệt có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì sự khác biệt có tác động tiêu cực tới việc dự báo kết quả cũng như các nhu cầu cần thiết về nguồn lực. Sự khác biệt (là dao động của một quy trình xung quanh mức trung bình – có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức đó) có thể sẽ khiến cho một quy trình khó có thể đoán trước được, vì thế kết quả của quy trình đó cũng khó dự đoán và ta khó có thể chuẩn bị đầy đủ để đối phó với tác động của nó. Vì vậy, một trong các mục tiêu của chương trình chất lượng là giảm bớt sự khác biệt, qua đó giảm bớt dao động của các quy trình xung quanh một điểm trung bình, điều này sẽ nâng cao kết quả dự báo, tiết kiệm nguồn lực và tăng cường hiệu năng.

Can thiệp đón đầu: Đối lập với các can thiệp sau, và là cách cải thiện kết quả hoạt động có hiệu quả nhất. Thay vì để tình hình trở nên xấu đi mà không làm gì, các tổ chức có chất lượng nên tìm cách để xác định những lĩnh vực dễ có sai sót và can thiệp đón đầu TRƯỚC KHI vấn đề xảy ra.. Điều này thực ra cũng giống nguyên tắc dự phòng ban đầu nhằm loại bỏ căn nguyên của sai sót trước khi nó có thể gây hại cho hệ thống. Trong phương pháp này một lĩnh vực có vấn để được xác định trước khi nó trở nên có vấn đề và sẽ được loại bỏ hoặc cải thiện.

Hợp tác nhóm: Có rất nhiều lý do giải thích tại sao làm việc nhóm lại có thể có hiệu quả tích cực cho kết quả cuối cùng. Nhóm có hiệu ứng cộng lực kết hợp các ý tưởng, kiến thức và kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm. Xây dựng các nhóm làm việc hiệu quả có xác định rõ nhiệm vụ, gồm những thành viên có khả năng đáp ứng cao và các lãnh đạo năng động là mục tiêu của bất kỳ chương trình chất lượng nào đặc biệt là chương trình của một tổ chức hoạt động có hiệu quả cao.

: Một nhóm đơn ngành chỉ bao gồm các thành viên trong một lĩnh vực chuyên ngành ví dụ nhóm bác sĩ hoặc nhóm điều dưỡng… Nhóm đa ngành là nhóm tập hợp các cá nhân ở một vài chuyên ngành khác nhau như trong một hội đồng hoặc một đội công tác và thường có hơn một lĩnh vực chuyên ngành tham gia. Tuy nhiên trong một nhóm liên ngành, mối quan hệ giữa các thành viên được củng cố vững chắc và tập trung vào một chức năng và một quy trình. Giữa các thành viên có một số điểm chung: ví dụ nhóm làm giảm thời gian chờ của bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh ngoại trú có sự tham gia của các bác sĩ khoa ngoại trú, y tá, kỹ thuật viên Xquang và nhân viên phụ trách đăng ký khám và phụ trách bệnh viện, mỗi thành viên đại diện cho một bước hoặc một phần của quy trình khám chữa bệnh ngoại trú.

Quản lý dự phòng: Dựa trên nguyên lý dự phòng là cách tôt nhất để chống lại bênh tật, và quản lý dự phòng là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về quản lý. Đây cũng chính là nguyên tắc góp phần làm nên lý thuyết cho rằng việc xác định các lĩnh vực có khả năng dễ xảy ra sai sót nhất, hoặc xác định sớm các vấn đề (khi nó còn chưa đáng kể) là cách tốt nhất để hạn chế thiệt hại tiềm tàng do các vấn đề trên có thể gây ra nếu để chúng xảy ra, trở nên lớn hơn hoặc diễn ra kinh niên hơn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẤT LƯỢNG

Có rất nhiều phương pháp chất lượng, nhưng trong phạm vi bài này, chúng tôi xin giới thiệu 3 phương pháp chất lượng chính thường được sử dụng:

- Six Sigma (6 Sigma)

[3]- Quản lí tinh gọn (Lean)

Chu trình PDCA

Khái niệm PDCA dựa trên phương pháp khoa học được phát triển từ tác phẩm của Francis Bacon năm 1620, mô tả tiến trình 3 bước là “giả thuyết” – “thực nghiệm” – “lượng giá”. Người đầu tiên áp dụng khái niệm trên vào cải tiến chất lượng là Walter Andrew Shewhart (1891-1967). Vào năm 1924 khi thực hiện một yêu cầu cải tiến chất lượng của công ty, ông đã phác thảo 4 thành tố quan trọng được xem là nguyên lý của chu trình chất lượng ngày nay. Trong những năm cuối thập niên 30 của thế kỷ trước, những ý tưởng của Shewhart được mở rộng từ quản lý chất lượng công nghiệp sang những lĩnh vực khoa học khác. Đến thập niên 50, khái niệm trên được phát triển và giới thiệu rộng rãi nhờ công của William Edward Deming. Ông mô tả dưới tên gọi “Shewhart cycle” nhưng người ta thường nhớ đến nó với tên gọi “Deming cycle”, hay chu trình cải tiến chất lượng PCDA hay PDSA.

Chu trình PDCA là nguyên lý cốt lõi của nhiều mô hình quản lý chất lượng như TQM (Total Quality Management), CQI (Continuous Quality Improvement), được sử dụng trong hệ thống quản lý chất lượng ISO và cả trong mô hình đánh giá và công nhận chất lượng (healthcare accreditation).

Six Sigma (6 sigma)

6 Sigma là một phương pháp được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được thừa nhận. Bằng việc kết hợp các yếu tố trong nhiều Act lĩnh vực công việc khác nhau, 6 Sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không có lỗi hay khuyết tật. Chữ Sigma (d) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật xác suất – thống kê để đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng mức Sigma mà công ty đó đạt được đối với các quá trình sản xuất kinh doanh của họ. Các công ty truyền thống thường đặt 3 hoặc 4 Sigma là mức Sigma chuẩn cho công ty, mặc dù ở mức đó, xác suất lỗi có thể xảy ra là từ 6200 tới 67000 trên một triệu cơ hội. Nếu đạt tới mức 6 Sigma, con số này chỉ còn là 3,4 lỗi trên một triệu cơ hội. Ðiều này cho phép đáp ứng được sự mong đợi ngày càng tăng của khách hàng cũng như sự phức tạp của các sản phẩm và quy trình công nghệ mới ngày nay.

6 Sigma không hẳn là một kỹ thuật thống kê hay một công nghệ cao, 6 Sigma dựa trên chính những kỹ thuật đã được thử nghiệm và được khẳng định giá trị từ hàng chục năm nay. Về thực chất, 6 Sigma đã loại bỏ khá nhiều các yếu tố phức tạp, 6 Sigma chỉ lựa chọn các công cụ hữu dụng nhất và đã được kiểm chứng và đào tạo cho một số nhỏ cán bộ kỹ thuật chủ chốt. Những người này sẽ được gọi là “Ðai đen 6 Sigma” và có chức năng làm đầu mối chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở tầm vĩ mô. Vì vậy, các kỹ thuật do nhóm đai đen này sử dụng thường là các ứng dụng công nghệ cao, chẳng hạn như là các chương trình ứng dụng máy tính tiên tiến nhất. Còn các công cụ được sử dụng phổ biến nhằm cải tiến hiệu quả hoạt động được gọi tắt là DMAIC (viết tắt của các từ tiếng Anh: Define-xác định; Measure – đo lường; Analyze- phân tích; Improve-cải tiến; Control- kiểm soát). Nội dung các yếu tố này được mô tả trong bảng sau:

Xác định mục tiêu của các hoạt động cải tiến. ở tầm vĩ mô trong công ty, các mục tiêu này chính là mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) hay tăng thị phần. ở quy mô phòng ban chức năng, các mục tiêu này có thể là năng suất hay hiệu quả hoạt động của một bộ phận sản xuất. Còn ở quy mô tác nghiệp cụ thể thì đó có thể là mục tiêu giảm tỷ lệ khuyết tật hoặc tăng số sản phẩm đầu ra đạt chất lượng… Ðể xác định các mục tiêu cho hoạt động cải tiến có thể dùng phương pháp phân tích dữ liệu thông kê để tìm kiếm các cơ hội có thể cải tiến.

Ðo lường hệ thống hiện hành. Cần thiết lập một hệ thống có đủ độ tin cậy cần thiết để giám sát các hoạt động cải tiến đang được tiến hành để tiến tới mục tiêu. Bắt đầu bằng việc xác định vị trí hiện tại. Có thể sử dụng các phương pháp phân tích và mô tả dữ liệu nhằm dễ dàng nắm bắt vấn đề

Phân tích hệ thống nhằm tìm ra cách tốt nhất vượt qua khoảng cách giữa hiệu quả đang đạt được của hệ thống hay quá trình để đạt tới mục tiêu mong muốn. áp dụng các kỹ thuật thống kê là một cách tốt để phân tích.

Cải tiến hệ thống. Cố gắng tìm tòi sáng tạo để tìm ra cách thực hiện công việc một cách tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn. Sử dụng phương pháp quản lý dự án và các phương pháp hoạch định và quản lý khác để quản lý việc triển khai các ý tưởng cải tiến mới. Sử dụng kỹ thuật thống kê để đánh giá hiệu quả của việc cải tiến.

Kiểm soát hệ thống sau khi cải tiến. Thể chế hoá hệ thống sau khi cải tiến bằng cách thay đổi các vấn đề về lương thưởng, chính sách, các quy trình công việc, việc hoạch định nguồn lực, ngân quỹ, hướng dẫn công việc và các vấn đề quản lý khác. Sử dụng ISO 9000 để thể chế hoá và văn bản hoá công việc là một phương tiện rất tốt trong trường hợp này.

6 Sigma là khái niệm đang và sẽ được sử dụng ngày càng rộng rãi hơn trong các cơ sở y tế trong vài năm tới, đặc biệt trong một số lĩnh vực thực hiện kỹ thuật lặp lại với số lượng lớn như xét nghiệm y học hay chẩn đoán hình ảnh.

Hãy làm một phép so sánh giữa năng lực của một hoạt động (bệnh viện, hãng hàng không, cung cấp điện) điển hình với năng lực là 3.8 Sigma với việc đạt được năng lực là 6 Sigma.

Quản lí tinh gọn (Lean)

Nhiều khái niệm về Quản lí tinh gọn bắt nguồn từ Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) và đã được dần triển khai xuyên suốt các hoạt động của Toyota từ những năm 1950. Từ trước những năm 1980, Toyota đã ngày càng được biết đến nhiều hơn về tính hiệu quả trong việc triển khai hệ thống sản xuất Just-In-Time (JIT). Ngày nay, Toyota thường được xem là một trong những công ty sản xuất hiệu quả nhất trên thế giới và là công ty đã đưa ra chuẩn mực về điển hình áp dụng quản lí tinh gọn.

Quản lí tinh gọn đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại các công ty sản xuất hàng đầu trên toàn thế giới, dẫn đầu là các nhà sản xuất ôtô lớn và các nhà cung cấp thiết bị cho các công ty này. Quản lí tinh gọn đang trở thành đề tài ngày càng được quan tâm tại các công ty sản xuất ở các nước phát triển khi các công ty này đang tìm cách cạnh tranh hiệu quả hơn đối với khu vực châu Á.

Trong y tế, quản lí tinh gọn cũng ngày càng được áp dụng rộng rãi với góc nhìn bệnh viện là một hệ thống phức tạp với hàng loạt các quy trình và mối liên hệ.

Chi phí y tế đang ngày càng gia tăng nhanh chóng, nhiều sai sót có thể phòng ngừa được đã xảy ra. Quản lí tinh gọn có thể áp dụng tại bệnh viện và các cơ sở y tế nhằm làm giảm lãng phí và các chi phí không cần thiết.

Các nguyên tắc chính trong Quản lí tinh gọn có thể được tóm tắt như sau:

Nhận thức về sự lãng phí

Bước đầu tiên là nhận thức về những gì có và những gì không làm tăng thêm giá trị từ góc độ khách hàng. Bất kỳ vật liệu, quy trình hay tính năng nào không tạo thêm giá trị theo quan điểm của khách hàng được xem là thừa và nên loại bỏ. Ví dụ như việc giảm thời gian và khoảng cách đi lại của nhân viên y tế và người bệnh trong bệnh viện.

Chuẩn hoá quy trình

Lean đòi hỏi việc triển khai các hướng dẫn chi tiết gọi là Quy trình chuẩn, trong đó ghi rõ nội dung, trình tự, thời gian và kết quả cho tất cả các thao tác do nhân viên thực hiện. Điều này giúp loại bỏ sự khác biệt trong cách các nhân viên y tế thực hiện công việc.

Quy trình liên tục

Trong sản xuất, Lean thường nhắm tới việc triển khai một quy trình sản xuất liên tục, không bị ùn tắc, gián đoạn, đi vòng lại, trả về hay phải chờ đợi. Khi được triển khai thành công, thời gian chu kỳ sản xuất sẽ được giảm đến 90%. Trong y tế điều này có thể nhận thấy và áp dụng trong quy trình khám bệnh, quy trình phẫu thuật, xuất viện v.v…

Sản xuất “Pull”

Còn được gọi là Just-in-Time (JIT), sản xuất Pull chủ trương chỉ sản xuất những gì cần và vào lúc cần đến. Sản xuất được diễn ra dưới tác động của các công đoạn sau, nên mỗi phân xưởng chỉ sản xuất theo yêu cầu của công đoạn kế tiếp.

Chất lượng từ gốc

Lean nhắm tới việc loại trừ phế phẩm từ gốc và việc kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi các công nhân như một phần công việc trong quy trình sản xuất.

Liên tục cải tiến

Lean đòi hỏi sự cố gắng đạt đến sự hoàn thiện bằng cách không ngừng loại bỏ những lãng phí khi phát hiện ra chúng. Điều này cũng đòi hỏi sự tham gia tích cực của nhân viên trong quá trình cải tiến liên tục.

Các chuyên gia y tế ước tính rằng, khoảng 30-50% các hoạt động y tế có thể được coi là lãng phí. Cơ hội sử dụng Lean để giảm chi phí là rất lớn, mang lại lợi ích cho người bệnh, nhân viên y tế, bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng.

So sánh các phương pháp cải tiến:

Các bước quy trình

Lập kế hoạch(Plan);

Thực hiện (Do);

Đánh giá (Check/Study);

Kế hoạch tương lai (Act)

Thiết kế (Design);

Đo lường (Measure);

Phân tích (Analyze);

Cải tiến (Improve);

Kiểm soát (Control);

Loại trừ các bước thừa không giá trị;

Loại trừ các sản phẩm lỗi hỏng;

Giảm thời gian của chu kỳ sản xuất;

Trọng tâm cải tiến

Chu trình cải tiến nhanh nhằm xác định cải tiến quy trình một cách tối ưu

Giảm lỗi,hỏng;

Khách hàng là trung tâm

Tăng hiệu năng;

Loại trừ các hoạt động vô giá trị, giảm sự sai lệch và thời gian thực hiện chu kỳ;

Sản phẩm được mang đến khi khách hàng muốn và cần.

Sử dụng lí tưởng

Các dự án mục tiêu được lựa chọn và cải tiến; Thời gian và nguồn lực hạn chế.

Các dự án mục tiêu được lựa chọn để cải tiến với nguồn lực sẵn có. Dự án có các hoạt động được lặp đi lặp lại với tần số cao.

Quan tâm đến hiệu năng của quy trình.

Quy trình có thể xác định rõ và có nhiều hoạt động vô giá trị.

Những công cụ hỗ trợ để thành công

Môi trường thử nghiệm áp dụng và thí điểm áp dụng các ý tưởng

Biểu đồ kiểm soát quy trình có số liệu thống kê, chuyên gia 6 sigma (“đai đen”; “đai xanh”)

bản đồ dòng giá trị (Value stream mapping), phân tích giá trị;

Kaizen.

Tùy thuộc điều kiện của từng cơ sở y tế, có thể vận dụng các phương pháp trên để áp dụng cải tiến chất lượng. Với điều kiện nguồn lực hạn chế hiện nay ở Việt Nam, trước mắt áp dụng chu trình PDCA sẽ có nhiều thuận lợi và mang lại hiệu quả tức thì.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Viện Y khoa Hoa Kỳ. Crossing the Quality Chasm: A NewHealth System for the 21st Century, 2001.

Tổ chức Y tế Thế giới. Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospital, 2007:

Viện nghiên cứu hệ thống y tế-Bộ Y tế Malaysia. Promoting for Quality of Healthcare. 2004.

Juran Joseph M. ; Godfrey Blanton A. Juran’s Quality Handbook. Fifth edition, 1999.

USAID. A Modern Paradign for Improving Healthcare Quality (2002), pages: 51-76.

USAID. Quality Assurance Project. Monitoring the Quality of Hospital Care.

American College of Medical Quality. Medical Quality Management-Theory and Practice, 2010.

tools/overview/pareto.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Shewhart

http://www.teamtechnology.co.uk/tda/

【#4】# Chế Độ Ăn Kiềm Là Gì? Thực Phẩm Kiềm Tốt Nhất Cho Sức Khỏe

Chế độ ăn kiềm, phân biệt & PHÂN LOẠI thực phẩm kiềm và thực phẩm axit, danh sách các thực phẩm kiềm tốt nhất cho sức khỏe. Các thực phẩm axit cần hạn chế…

Ông bà ta hay nói “Sức khỏe là vàng, tham thực thì cực thân”. Do đó, cácđồ ăn thức uống nạp vào cơ thể mỗi ngày nên điều độ và hợp lí, nhất là cần bổ sung các thực phẩm giàu tính kiềm tốt cho sức khỏe.

Thực phẩm có tính kiềm sẽ giúp chống lại các nguy cơ của axit và trào ngược axit, cải thiện và hỗ trợ điều trị bệnh. Hầu hết các bữa ăn truyền thống Ấn Độ và Nhật Bản thường giàu các thực phẩm này tạo ra một chế độ ăn uống cân bằng.

Thế Giới Điện Giải gửi đến quý khách danh sách thực phẩm có tính axit và tính kiềm sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và cơ thể khỏe mạnh.

Chế độ ăn kiềm là tên gọi chung của chế độ ăn có tính axit hoặc tính kiềm. Tiền đề của nó là chế độ ăn uống hỗ trợ thay đổi giá trị pH của cơ thể. Đưa cơ thể về trạng thái kiềm khỏe mạnh.

Quá trình trao đổi chất trong cơ thể được ví như “quá trình của lửa”: Khi mọi thứ bị đốt cháy, một dư lượng “tro” để lại.

Như vậy, các loại thực phẩm chuyển hóa dinh dưỡng, 1 phần dư lượng “tro” được gọi là chất thải trao đổi chất còn lại. Chất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ axit hay kiềm của cơ thể.

Nói cách khác, nếu bạn ăn thực phẩm để lại tro axit, nó làm cho máu của bạn có tính axit hơn. Nếu bạn ăn thực phẩm để lại tro kiềm, nó làm cho máu của bạn có tính kiềm hơn.

 1. Theo giả thuyết chất thải axit, tro axit tạo ra làm cơ thể dễ bị bệnh,phát sinh bệnh tật hơn, trong khi tro kiềm được coi là bảo vệ.
 2. Bằng cách chọn nhiều thực phẩm có tính kiềm, bạn sẽ có thể “kiềm hóa” cơ thể và cải thiện sức khỏe của mình.
 3. Các thành phần thực phẩm để lại tro axit bao gồm protein, phốt phát và lưu huỳnh, trong khi các thành phần kiềm bao gồm canxi, natri, magiê và kali…

Điển hình, một số nhóm thực phẩm được coi là có tính axit hoặc tính kiềm như sau:

Các chuyên gia sử dụng thang đo pH để xác định thực phẩm có tính axit và tính kiềm, từ đó cung cấp kiến thức cho người dùng về việc lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Các vật chất khác nhau có độ pH khác nhau, tương tự mỗi bộ phận cơ quan trong cơ thể chúng ta có một mức độ pH khác nhau, ví dụ pH trong máu đạt mức xấp xỉ 7.34 nên máu có tính kiềm nhẹ, nếu mức pH này giảm xuống tức là máu nhiễm axit sẽ vô cùng nguy hiểm gây ra hiện tượng suy giảm chức năng của rất nhiều cơ quan được máu nuôi sống. Mặt khác, trên da lại tồn tại một màng axit mỏng giúp bảo vệ da khỏi những tác nhân nguy hiểm từ môi trường, pH ở da khoảng 5.0 đến 5.5.

Điều quan trọng hơn hết là thực phẩm có tính axit và tính kiềm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ pH của cơ thể. Các chức năng trao đổi chất sẽ bị rối loạn nếu nạp vào cơ thể nhiều quá hay ít quá 2 đặc tính quan trọng trên.

Nếu bạn đã thưởng thức quá nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến và đồ ăn vặt, đã đến lúc bạn cần danh sách các thực phẩm có tính kiềm trong chế độ ăn uống cân bằng.

Hơn 80% thực phẩm hằng ngày thường có tính axit, stress – căng thẳng cũng dẫn đến axit nên cơ thể luôn có xu hướng axit hóa… Do đó, việc bổ sung thực phẩm kiềm là rất cần thiết để cân bằng lại tình trạng này.

3.1. Thực phẩm giàu kiềm (có tính kiềm cao)

Khi cơ thể dư thừa quá nhiều axit, do rượu bia, thuốc lá, thức ăn chế biến sẵn, dầu mỡ, đồ nướng, chiên, xào, v.v… Gây áp lực rất lớn cho hệ tiêu hóa và các cơ quan.

Thực phẩm kiềm cao giúp trung hòa lượng lớn axit như trên. Bao gồm danh sách các thực phẩm như:

Có hàm lượng khoáng chất gấp 10-12 lần so với cây lá trồng trên đất liền. Là nguồn thực phẩm giàu tính kiềm và mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho hệ thống cơ thể.

Hầu hết các loại rau lá xanh được cho là có tác dụng kiềm. Nó chứa khoáng chất cần thiết cho cơ thể thực hiện nhiều chức năng. Bao gồm các loại: rau bina, rau diếp, cải xoăn, cần tây, rau mùi tây, rau argula và rau xanh mù tạt…

Loại thực phẩm chứa một số chất phytochemical cần thiết cho cơ thể của bạn. Dùng nó với các loại rau khác như capsicum, đậu và đậu xanh để cải thiện sức khỏe…

Một nguồn thực phẩm giàu kiềm – nước uống giàu kiềm cũng không kém tự nhiên so với rau xanh là nước ion kiềm (Alkaline I-onized Water). Đây là l oại nước c ó tính kiềm đặc thù tự nhiên như rau xanh.

Khi cơ thể rơi vào tình trạng dư thừa axit, cảm giác khó chịu trong dạ dày kéo dài, đấy là lúc chúng ta nên quan tâm đến lượng kiềm nạp vào cơ thể để cân bằng lại lượng axit dư thừa kể trên.

Thực phẩm mang tính kiềm trung bình độ pH sẽ rơi vào khoảng từ 7.5 đến 8.0, ngoài trung hòa axit còn kiềm hóa cơ thể, tức là hỗ trợ cơ chế tự cân bằng pH của cơ thể, cân bằng pH tại các cơ quan.

Các loại rau củ như khoai lang, củ khoai môn, củ sen, củ cải và cà rốt là nguồn kiềm tuyệt vời.

Trái với niềm tin rằng trái cây họ cam quýt có tính axit cao và sẽ có tác dụng axit đối với cơ thể, thực ra chúng là nguồn thực phẩm kiềm tốt nhất.

Chanh, cam, quýt, bưởi… giàu Vitamin C giúp chống oxy hóa, giải độc và tăng cường hệ thống miền dịch. Ngoài ra, các thực phẩm này bao gồm tác dụng hỗ trợ cân bằng axit kiềm và tác dụng chống oxy hóa, tốt cho tim mạch.

Ngoài ra, còn có các loại trái cây theo mùa như kiwi, dứa, hồng, xuân đào, dưa hấu, bưởi, mơ và táo.

3.3. Thực phẩm có tính kiềm nhẹ

Ở mức ngang ngửa với pH trung tính, thực phẩm có tính kiềm nhẹ có pH trong khoảng từ 7.0 đến 7.5 vừa đủ để cơ thể khỏe mạnh, nên duy trì thói quen ăn uống bình thường là các thực phẩm này:

Bên cạnh cung cấp chất béo tốt cho cơ thể, chúng còn là thực phẩm kiềm tốt. Bao gồm hạt điều, hạt dẻ và hạnh nhân…

Trong số các thành phần quan trọng nhất trong nấu ăn Ấn Độ, hành tây, tỏi và gừng và các cây họ hành… là những chất tăng hương vị tuyệt vời. Đây cũng là những thực phẩm kiềm tốt cho sức khỏe, có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Thông thường thức ăn giàu tính axit thường bao giờ cũng hấp dẫn hơn rất nhiều các thực phẩm giàu tính kiềm.Việc giữ cân bằng hai đặc tính axit-kiềm luôn là cuộc cuộc đấu tranh tư tưởng và khó thực hiện.

Không hẳn tất cả thực phẩm có tính axit đều xấu, dịch tiêu hóa ở dạ dày mang tính axit ( pH 1.6 đến 2.4) sẽ giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa thức ăn. Do đó, một số thực phẩm có tính axit nhẹsẽ giúp giảm bớt gánh nặng hơn cho hoạt động của dạ dày.

Có thể chia thực phẩm có tính axit ra làm ba loại:

Thực phẩm có tính axit nhẹ với độ pH trong khoảng từ 6.0 đến 7.0 sẽ hỗ trợ trực tiếp cho quá trình tiêu hóa. Trong trường hợp cơ thể có tính kiềm nhẹ cũng sẽ được cân bằng ổn định lại bằng lượng axit tự nhiên này.

Một số thực phẩm có tính axit nhẹ cũng cần cho cơ thể như yến mạch, gạo lứt, cá, thịt trắng…

4.2. Thực phẩm có tính axit trung bình

Hầu như những thực phẩm chúng ta quen thuộc, tiêu thụ hằng ngày đều mang axit ở mức trung bình, với pH vào khoảng từ 5.0 đến 6.5. Khi ăn nhiều những thực phẩm này cơ thể sẽ rơi vào tình trạng thừa axit, dẫn đến các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ nóng, loét dạ dày, trào ngược axit…

Một số thực phẩm có tính axit vừa phải: trái cây, bơ thực vật, lúa mì, sốt cà chua, sữa đậu nành… v.v

Ăn quá nhiều thực phẩm này thường có nguy cơ bị đầy bụng

Nên bổ sung các thực phẩm có tính kiềm nhẹ như: nho, chuối, các loại quả mọng nước như dâu tây, dâu tằm v.v… để trung hòa lượng axit này.

4.3. Thực phẩm có tính axit cao

Dư thừa axit quá nhiều sẽ gây rối loại tiêu hóa, đau dạ dày, loét dạ dày, theo thời gian dài sẽ gây ra ung thư dạ dày. Chưa kể đến lượng axit dư thừa quá cao sẽ ảnh hưởng đến gan, thận, máu, tim v.v…

Những thực phẩm có tính axit cao cần hạn chế, đ ược khuyến cáo nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải. N hưng vẻ ngoài bắt mắt, hương vị thơm ngon nên chúng luôn được lòng chúng ta nhiều hơn.

Danh sách món ăn chứa nhiều axit: hải sản, sữa phô mai, bánh ngọt, nước ngọt, thức ăn nhanh, thịt đỏ, rượu bia, cafe… Lượng axit của nhưng món ăn này có pH thấp hơn 5.0 (mức axit rất cao) không nên tiêu thụ nhiều.

5. Cân bằng thực phẩm axit và kiềm – Việc không dễ như tưởng tượng!

Như vậy, chúng ta đã biết cách cân bằng pH trong cơ thể bằng các thực phẩm có tính axit và tính kiềm. Tuy nhiên việc duy trì thói quen này cần phải thường xuyên và liên tục bắt buộc tốn nhiều công sức và thời gian.

Bên cạnh đó, ngày nay khi cuộc sống bận rộn, dù biết là không tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người vẫn chọn các loại thực phẩm có tính axit cao như thức ăn chế biến sẵn, đồ ăn nhanh…

Nước ion kiềm cung cấp lượng kiềm tự nhiên cho cơ thể, giúp trung hòa lại axit dư thừa. Nước rất cần cho cơ thể khỏe mạnh, cơ chế thẩm thấu nhanh, lành tính, không chứa tạp chất có hại là những đặc tính vượt trội của nước ion kiềm. Ngoài ra còn có các mức kiềm khác nhau để đáp ứng như cầu khác nhau của cơ thể.

Tiến sỹ, lương y Ngô Đức Vượng nước ion kiềm bí quyết sống trường thọ của người Nhật

Đặc điểm của nước ion kiềm là giàu tính kiềm tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa ( hydrogen) tốt cho sức khỏe, phân tử rất nhỏ (chỉ 0.5 nano met) dễ dàng thẩm thấu vào cơ thể, đến các tế bào thực hiện chức năng thải độc, đưa môi trường pH trong cơ thể về trạng thái cân bằng. Giúp cải thiện sức khỏe và cuộc sống của bạn và gia đình.

Thí nghiệm khoa học chứng minh bạn đang uống nước có tính axit mỗi ngày – Cách cân bằng

Như vậy, kiểm soát thực phẩm giàu tính axit và bổ sung thực phẩm có tính kiềm chính là yếu tố quan trọng để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Với danh sách thực phẩm có tính axit và tính kiềm đã nêu ở trên, nhất là việc uống nước ion kiềm thường xuyên, Thế Giới Điện Giải hi vọng đã giúp bạn chọn được các thực phẩm giàu tính kiềm tốt hơn cho cơ thể.

Thế Giới Điện Giải không tư vấn riêng về dinh dưỡng, chế độ ăn của bạn. Thế Giới Điện Giải hỗ trợ giải pháp sử dụng thực phẩm giàu tính kiềm như nước ion kiềm trong đời sống hằng ngày. Giải pháp này có thể kết hợp với chế độ dưỡng chất giàu kiềm giúp kiềm hóa cơ thể tốt nhất.

Nếu bạn cần tư vấn, tham khảo về chế độ dinh dưỡng cụ thể thì nên liên hệ trực tiếp với các chuyên gia y tế như bác sĩ dinh dưỡng để được giải đáp.

Nếu bạn quan tâm và thắc mắc về nguồn nước ion kiềm quý giá này thì có thể liên hệ qua Tổng đài miễn phí cước gọi của Thế Giới Điện Giải để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn.

Theo https://thegioidiengiai.com/

【#5】Đặc Điểm Của Truyện Cổ Tích Việt Nam / 1

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

1. YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG TRONG LOẠI HÌNH TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM NÓI CHUNG ÍT XA LẠ VỚI NHÂN TÍNH; LOẠI TRUYỆN SINH HOẠT CHIẾM MỘT TỶ LỆ TƯƠNG ĐỐI CAO; LOẠI TRUYỆN THẦN KỲ, TRUYỆN LOÀI VẬT, TRUYỆN PHIÊU LƯU MẠO HIỂM CHIẾM MỘT TỶ LỆ TƯƠNG ĐỐI THẤP.

Trước khi đề cập đến đặc điểm thứ nhất này cũng nên biết trong kho tàng truyện cổ tích Việt-nam, loại truyện thần kỳ không có nhiều, hay nói khác đi, yếu tố thần kỳ tuy vẫn có mặt trong kho tàng truyện cổ tích chúng ta, nhưng không đậm nét. Như ở Phần thứ nhất đã có trình bày, có thể chia truyện cổ tích Việt-nam thành ba loại (hay tiểu loại) (hay hư ảo), thì tiểu loại này chiếm đến non nửa: 42%. Nếu cộng gộp cả hai tiểu loại thế sự và nửa thế sự thì rõ ràng chúng chiếm đến hai phần ba tổng số. Như vậy, dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận một thực tế: không như kho truyện của nhiều dân tộc, truyện cổ tích thần kỳ của ta vẫn không nhiều.

Tại sao ta lại có ít truyện thần kỳ?

1. Hẳn ai cũng biết những hình tượng quái đản, hoang đường mang đậm tính siêu nhiên vốn là đặc trưng sáng tác phổ biến của một thời kỳ tối cổ trong lịch sử. Con người lúc đó bị muôn nghìn nỗi khủng khiếp của thiên nhiên vây bọc, và thiên nhiên được nhận thức “như là một lực lượng xa lạ, vạn năng, ngoài tầm hiểu biết của con người”. Được trang bị bởi một hệ tư tưởng coi “tam cương ngũ thường” là “thiên kinh địa nghĩa”, các đệ tử của đạo Nho dưới các triều Lê, Nguyễn luôn luôn có ý thức đem các khuôn mẫu “trung, hiếu, tiết, nghĩa”… áp đặt vào mọi hình thức tín ngưỡng dân gian, để làm cho phong tục “thuần hậu” hơn. Họ đã say mê viết lại tiểu sử các vị thần trong thần tích, phả ký, theo hướng lịch sử hóa truyền thuyết cổ tích (nhân vật rõ ràng là hư cấu, nhưng lại cố nặn ra đủ họ tên, quê quán, bố mẹ, thời điểm và địa điểm sinh ra và chết đi đặc biệt thay thế hành trạng ngẫu nhiên của thần mà họ coi là xấu xí thô kệch: thần ăn mày, thần gắp phân, thần sinh thực khí… thành các vị thần có hoạt động phò vua giúp nước), do đó đã biến rất nhiều huyền thoại kỳ lạ chưa được giải mã, thành một loạt lý lịch “trong sạch”, “đẹp đẽ” nhưng cũng hết sức tẻ ngắt và nhàm chán. Và ta có cơ sở để giả định rằng trong liền mấy trăm năm cần mẫn làm công việc “khai hóa” như thế, nhà nho đã góp phần tước bỏ mất số lớn những tình tiết và cốt truyện giàu chất liệu nghệ thuật vốn chứa đựng trong kho truyện kể dân gian Việt-nam.

Cần nói thêm rằng nhà nho còn đóng vai trò chính trong việc sưu tập truyện cổ, một công việc được tiến hành vào một thời kỳ rất muộn trong lịch sử; đã thế việc này lại chỉ thông qua một hình thức văn tự ngoại lai, nên có thể ngay từ đầu, chiều hướng Nho hóa đã chi phối việc ghi chép truyện cổ một cách khó cưỡng, làm cho nhiều câu chuyện vốn rất ly kỳ bị đơn giản hóa, hoặc mỹ hóa, hợp lý hóa, theo kiểu sách vởnhà nho, hoặc chăn một đàn dê cho phú ông, chứ không nghiêng về cách nhìn nhận những mối liên hệ trừu tượng và siêu hình (tư duy Ấn-độ). Bấy nhiêu đặc điểm từ nội dung đến hình thức của tư duy, hợp lại, trước sau sẽ hình thành nên tâm lý sáng tạo nghệ thuật dân tộc, góp một phần quan trọng chi phối con đường vận hành của truyện cổ tích Việt-nam, trong đó sự thanh lọc các yếu tố siêu nhiên đã diễn ra thường xuyên và gần như vô thức để đồ thị phát triển của cổ tích ngày càng đi gần tới trục biểu hiện nhân tính.

Để cho ý kiến vừa nêu không rơi vào võ đoán, chúng ta hay cũng nhau đi tìm dấu vết “nguyên sinh” của một vài hình tượng. Trong những truyền thuyết bao quanh nhân vật Lê Thánh Tông có truyền thuyết về bà nhũ mẫu của nhà vua có cặp vú rất dài, phải “bặn qua vai” mỗi khi đi lại cử động, vì thế bọn lưu manh thời trung đại mới biết cách thuần phục để bắt nó tham gia vào những vụ trộm cắp (Bà lớn đười ươi, số 91).

Mác và Ăng-ghen (K.Marx và F.Engels). Bàn về nghệ thuật, tập I.

Ví dụ: một số hình tượng đã được cô đúc thành các nhân vật mang những cái tên biểu tượng như Mồ Côi, chàng Út, cô Tro Bếp… còn thấy xuất hiện lặp lại trong truyện cổ của nhiều dân tộc, nhưng không còn được bảo lưu mấy ở cổ tích của người Kinh nữa. Hay trong truyện Từ Đạo Hạnh hay là sự tích thánh Láng (số 120), về lý do cái chết của Từ Vinh, các sách Lĩnh-nam chích quái, Đại-nam kỳ truyện đều chỉ chép lướt qua, có lẽ vì ngại nói đến thói dâm tà của nhân vật.

Trong Truyện cổ Việt-nam của Vũ Ngọc Phan, sách đã dẫn.

Xem Thái Kim Đỉnh. Núi Thiên cầm, Ty văn hóa Hà-tĩnh, 1976. Hình tượng vú dài, ví dụ ở thần thoại Ba-na (Bahnar), bà Đui Đai Tai Tỏ, cai quản cửa âm phủ (mang lung) chuyên khám xét người trần. Bà có cặp vú dài, mỗi khi trẻ em trần gian xuống âm phủ, bà thường cho chúng bú.

Ở Thanh-hóa còn truyền một bài ca dùng để tế lễ (bao gồm cả diễn xướng) trong những ngày tế thần ở một ngôi đền thờ “dâm thần”:

Tóm lại, sức hấp dẫn của hầu hết các truyện cổ tích thần kỳ Việt-nam không phải ở cấp độ phi lý của bản thân câu chuyện, mà ở khả năng phối hợp và hoán chuyển tài tình cái huyền ảo và cái hiện thực. Cái hiện thực bị nhầm ra cái phi lý, cái phi lý nằm ngay trong cái hợp lý. Nói như một nhận xét của Đuy-răng (M. Durand) và Nguyễn Trần Huân: trong truyện tự sự dân gian Việt-nam “cái huyền ảo thường pha lẫn với cái xác thực và chúng ta thấy rõ khuynh hướng tinh thần Việt-nam là không xác định ranh giới giữa siêu nhiên và thực tại. Những sự kiện lịch sử xen lẫn với truyện ma quái, thần thông; vũ trụ ảo mộng gắn liền với vũ trụ nhân sinh”, nếu không tính vào đây những truyện mới sáng tác cốt dành cho trẻ em (đồng thoại) hơn là người lớn. Khoa học tự nhiên ở Việt-nam chậm phát triển cũng góp phần hạn chế sự tiếp xúc giữa con người và thế giới cầm thú, trên cơ sở đó nhà văn dân gian có thể khái quát đầy đủ đặc tính về loại của nhiều giống vật (trong môi trường nhiệt đới riêng biệt mà người Việt cư tụ) và tiến tới “nhân hóa”‘ chúng bằng nhiều câu chuyện kể hoàn chỉnh, như một số truyện Mưu con thỏ, số 88; Con thỏ, con gà và con hổ, số 86; Con thỏ và con hổ, số 87. To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn, số 58…được kể trong bộ sách này. Quả tình cái trục lý tính và nhân tính chi phối quá nặng trong mọi sinh hoạt tinh thần đã hạn chế người Việt vượt lên trên thực tại, tìm thêm nhiều con đường, mở ra những cung bậc mới cho sự sáng tạo cổ tích Việt-nam.

Cũng như trên, so với truyện cổ của nhiều dân tộc, loại truyện phiêu lưu mạo hiểm cũng hầu như vắng bóng trong kho tàng truyện cổ chúng ta. Loại truyện phiêu lưu mạo hiểm thường lấy nhân vật anh hùng hiệp sĩ làm trung tâm, và triển khai cốt truyện theo những cuộc hành trình định kỳ hoặc phiêu lưu vô định của nhân vật, qua đó nhân vật lập nên nhiều kỳ tích và cũng gặp gỡ không ít những chuyện rắc rối ly kỳ (ví dụ anh hùng I-ly-a (Ilya) của người Nga, hoặc bảy chuyến đi của nhà hàng hải Sinh Bá, Ả-rập (Arabie))? Hoặc giả, môi trường sống ổn định và đóng kín trong khoảng hơn hai nghìn năm lại đây, với phương thức canh tác ruộng nước, với tầm nhìn chật hẹp, chưa dám quay mặt ra biển cả mà chỉ muốn ngoái nhìn lại phía sau, sống lại thói quen trồng trỉa hái lượm trên đồi núi thuở xa xưa (xem truyện Cố ghép, số 94) đã không cho phép người Việt sáng tạo được những truyện phiêu lưu mạo hiểm, ly kỳ?

Nếu xét một cách cụ thể hơn thì điều kiện hàng đầu của loại truyện phiêu lưu là phải đi liền với chữ viết, vì việc sáng tác loại hình này đòi hỏi phải kéo dài liên tục, đều kỳ, hết truyện này bắt sang truyện khác, mãi mãi vẫn không dứt, nếu không được ghi lại kịp thời thì khó lòng tránh khỏi rơi vào những mâu thuẫn buồn cười trong tình tiết cũng như nhân vật. Nhưng chữ viết ở Việt-nam lại đóng một vai trò khá muộn trong đời sống văn chương sách vở, và nhất là không thông dụng trong tầng lớp bình dân. Vì thế, nếu trong quá khứ xa xăm người Việt có sáng tác loại truyện phiêu lưu thì trước sau chúng cũng đã biến mất, chỉ sống được trong trí nhớ dăm ba thế hệ là cùng. Nho sĩ Việt-nam xưa kia vốn quen coi “nôm na là cha mách qué” nên cầm chắc không mấy ai chịu nhận công việc ghi chép truyện phiêu lưu một cách tự nguyện như các học giả phương Tây đã làm đối với kho truyện của các nước cận Đông.

Loại truyện chuỗi này cũng không thoát khỏi hình thức khôi hài hoặc trào phúng như những truyện phiêu lưu của chàng Ngốc mà trên đã dẫn.

Trong Truyện cổ nước Nam, Nguyễn Văn Ngọc có sắp xếp riêng một tập 2gồm những truyện về loài vật lấy tên là “Muông chim”, nhưng chúng tôi thấy trong đó ngoài một số truyện đơn thuần về loài vật (phần đông mang tính cách ngụ ngôn), còn thì hoặc có mục đích giải thích đặc điểm giống vật (như Chó ba cẳng, Thằn lằn trộm chân lươn), giải thích phong tục (như Rùa đội bia, Nhện báo tin), hoặc dựa vào phong dao tục ngữ mà diễn ra (như Gián và nhện, Lươn và cá rô), hoặc tuy là truyện về loài vật nhưng vẫn không thoát được sự can thiệp của con người (như Chó đen và chó vàng, Long vương và ếch). Đó là chưa kể có những truyện đã bị Nho hóa một cách vụng về (như Cua và ếch, Khướu dạy học, Tranh bay trước bay sau…).

Truyện lưu hành ở Nghệ – Tĩnh, đặc biệt nhân vật chính chuyên môn tàng hình, thường trêu chọc mọi người, có ngọn lửa thần làm vũ khí tùy thân. Tai nạn cháy nhà thường xuyên xẩy ra ở Nghệ – Tĩnh trước đây do sức mạnh của gió Lào là nguồn gốc thực của truyện này.

【#6】Rượu Whisky Nhập Khẩu Chính Hãng Giá Tốt Nhất

Giới thiệu về rượu Whisky

Rượu Whisky là một loại thức uống có cồn được chưng cất và lên men từ c ác loại ngũ cốc khác nhau (có thể được mạch nha ) được sử dụng cho các giống khác nhau, bao gồm lúa mạch , bắp (ngô) , lúa mạch đen , và lúa mì . Whisky thường được ngâm trong thùng gỗ , thường bằng gỗ sồi cháy hoặc gỗ sồi trắng .

Rượu Whisky là một định nghĩa đúng quy định trên toàn thế giới với nhiều loại khác nhau. Các đặc tính thống nhất tiêu biểu của các lớp khác nhau và các loại được hình thành lên men của các loại ngũ cốc, chưng cất, và được ngâm trong thùng gỗ.

Lịch sử rượu rượu Whisky

Có thể là chưng cất được thực hiện bởi những người Babylon ở vùng Lưỡng Hà trong thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên , với nước hoa và hương liệu được chưng cất, nhưng điều này phụ thuộc vào việc giải thích chưa chắc chắn và tranh chấp bằng chứng. Các tranh cãi sớm nhất là ở Hy Lạp ở Alexandria trong thế kỷ 1, nhưng đó không phải chưng cất rượu. Người Ả Rập thời trung cổ đã thông qua các kỹ thuật chưng cất của người Hy Lạp Alexandria, và biên bản trong tiếng Ả Rập bắt đầu vào thế kỷ thứ 9, nhưng một lần nữa đây không phải chưng cất rượu. Chắt lọc công nghệ truyền từ người Ả Rập thời trung cổ để Latin thời trung cổ, với những hồ sơ bằng tiếng Latinh trong những năm đầu thế kỷ 12. Các hồ sơ sớm nhất của quá trình chưng cất rượu là tại Ý vào thế kỷ 13, nơi mà rượu được chưng cất từ rượu vang. Một mô tả ban đầu của kỹ thuật này đã được đưa ra bởi Ramon Llull (1232-1315). Việc sử dụng nó truyền qua thời trung cổ trong các tu viện , chủ yếu cho mục đích y học, chẳng hạn như điều trị đau bụng và bệnh đậu mùa .

Nghệ thuật chưng cất lan sang Ireland và Scotland từ thế kỷ 15, như đã thực hành chung châu Âu chưng cất ‘Aqua Vitae’ hoặc tinh thần rượu chủ yếu cho mục đích y tế. Thực hành chưng cất thuốc cuối cùng được thông qua từ một thiết lập tu viện qua các học viên y tế chuyên nghiệp theo thời gian, Việc xác nhận ghi chép đầu tiên của whiskey ở Ireland đến từ năm 1405.

Với một giấy phép để chưng cất rượu whisky Ailen từ năm 1608, Old Bushmills Distillery tại Bắc Ireland là cấp phép nhà máy chưng cất rượu whisky lâu đời nhất trên thế giới.

Ở Mỹ, whisky đã được sử dụng như tiền tệ trong thời Cách mạng Mỹ , George Washington vận hành một nhà máy chưng cất lớn tại Mount Vernon . Với khoảng cách và mạng lưới giao thông vận tải thô sơ thuộc địa Mỹ, nông dân thường tìm thấy nó dễ dàng hơn và có lợi hơn để chuyển đổi ngô để whisky và vận chuyển nó đến thị trường theo hình thức đó. Nó cũng là một tạp thèm muốn cao và khi thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung được áp dụng đối với nó, Whiskey Rebellion nổ ra năm 1791.

Việc uống rượu Scotch whisky đã được giới thiệu ở Ấn Độ vào thế kỷ XIX. Các nhà máy chưng cất đầu tiên ở Ấn Độ được xây dựng bởi Edward Dyer tại Kasauli vào cuối năm 1820. Các hoạt động đã sớm chuyển đến gần Solan (gần người Anh đô mùa hè Shimla ), như có một nguồn cung cấp dồi dào của nước suối trong lành ở đó.

Năm 1823, Vương quốc Anh thông qua Đạo luật tiêu thụ đặc biệt, hợp thức hóa việc chưng cất (có thu phí), và điều này đặt một kết thúc thực tế để sản xuất quy mô lớn của moonshine Scotland.

Đến năm 1880, ngành công nghiệp rượu của pháp đã bị tàn phá bởi sâu bệnh mà bị hủy hoại nhiều cây nho; kết quả là, whisky trở thành rượu chính ở nhiều thị trường.

Chưng cất Rượu whisky

Rượu Whisky không trưởng thành trong chai, nó được ngâm trong thùng , do đó, “tuổi” của một whisky là chỉ thời gian giữa chưng cất và đóng chai. Điều này phản ánh bao nhiêu thùng đã tương tác với rượu whisky, thay đổi cấu trúc hóa học của nó và hương vị. Whisky đã được đóng chai trong nhiều năm có thể có một giá trị hiếm có, nhưng không phải là “cũ” và không nhất thiết phải “tốt” một

Các loại Rượu whisky

Rượu Whisky giống như các sản phẩm được sản xuất ở hầu hết các vùng trồng lúa. Họ khác nhau về sản phẩm cơ bản, nguyên liệu, và chất lượng.

* Malt whisky được làm chủ yếu từ lúa mạch .

* Grain whisky được làm từ bất cứ loại ngũ cốc.

Mạch nha và ngũ cốc được kết hợp trong nhiều cách khác nhau:

* Single malt whisky là whisky từ một nhà máy chưng cất duy nhất được làm từ một mash mà chỉ sử dụng một loại mạch nha đặc biệt. Trong hầu hết các trường hợp, loại mạch nha duy nhất mang tên của nhà máy chưng cất, với một số dấu hiệu của một số phương pháp sản xuất đặc biệt như sự trưởng thành trong mộtthùng.

* Blended malt whisky là một hỗn hợp của các loại whisky mạch nha đơn từ nhà máy chưng cất khác nhau. Nếu một whisky được dán nhãn “mạch nha tinh khiết” hay chỉ là “mạch nha” nó là gần như chắc chắn một malt whisky pha trộn. Điều này trước đây được gọi là “mạch nha vatted” whisky.

* Blended whisky (wishy pha trộn) được làm từ một hỗn hợp các loại rượu whisky khác nhau. Một sự pha trộn có thể chứa whisky từ nhiều nhà máy chưng cất để các máy pha trôn có thể tạo ra một hương vị phù hợp với thương hiệu. Các thương hiệu có thể, do đó, bỏ qua tên của một nhà máy chưng cất. Hầu hết Scotch, whisky Ailen và Canada được bán như là một phần của một sự pha trộn.

* Cask strength (còn được gọi là thùng bằng chứng) whiskyhiếm, và thường chỉ có whisky tốt nhất được đóng chai theo cách này. Chúng được đóng chai từ các thùng rượu không pha loãng hoặc chỉ pha loãng nhẹ.

* Single cask(còn gọi là single đơn) được đóng chai whisky từ một thùng rượu riêng lẻ, và thường các chai được dán nhãn với thùng và chai con số cụ thể. Các hương vị của các loại rượu Whisky có thể thay đổi đáng kể từ thùng để thùng trong một thương hiệu.

Hương liệu từ các mạch nha

Các hương vị khói đặc trưng tìm thấy trong các loại rượu whisky, đặc biệt là Scotch, là do việc sử dụng than bùn khói để nấu các mạch nha.

Hương vị từ chưng cất whisky

Hương vị của rượu whisky là phần được xác định bởi sự hiện diện của congeners và các loại dầu fusel . Dầu Fusel là rượu cao hơn so với ethanol , là hơi độc hại , và có một mùi khó chịu mạnh mẽ và hương vị. Một dư thừa của các loại dầu fusel trong whisky được xem là lỗi. Một loạt các phương pháp được sử dụng trong quá trình chưng cất để loại bỏ dầu fusel không mong muốn.Theo truyền thống, máy chưng cất của Mỹ tập trung vào lọc thứ cấp sử dụng than , sỏi , cát , hoặc linen để loại bỏ sản phẩm chưng cất không mong muốn.

Các diketone diacetyl (2,3-butanedione) có mùi thơm bơ và có mặt trong hầu hết các loại đồ uống chưng cất. Whisky và cognac thường chứa nhiều về điều này hơnvodka , nhưng ít hơn đáng kể so với rums hoặc brandy .

Hương liệu từ gỗ sồi

Rượu Whisky đã được ủ trong thùng gỗ sồi hấp thụ các chất từ gỗ. Một trong số này là cis-3-methyl-4-octanolide , được gọi là ” rượu whisky lacton “hoặc” Quercus lacton “, một hợp chất có mùi thơm tù dừa

Các thùng gỗ sồi cháy rất giàu các hợp chất phenolic . Một nghiên cứu đã xác định 40 hợp chất phenolic khác nhau. Các coumarin scopoletin có mặt trong whisky, với mức cao nhất được báo cáo trong Bourbon whiskey .

Hương vị và màu sắc từ các chất phụ gia

Tùy thuộc vào các quy định của địa phương, hương liệu bổ sung và các hợp chất màu có thể được thêm vào rượu whisky. whisky Canada có thể chứa caramel và hương liệu ngoài cho các linh hồn nghiền cất. Scotch whisky có thể chứa thêm caramel màu , nhưng không có chất phụ gia khác. Việc bổ sung các hương liệu không được phép ở Mỹwhisky, nhưng được cho phép trong hỗn hợp Mỹ.

Khoruou.com chuyên phân phối các loại rượu whisky nhập khẩu chính hãng, chất lượng đảm bảo, uy tín giá cạnh tranh nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi : 04.6670.5470 đê tược tư vấn về các dòng rượu.

【#7】7 Loại Thuốc Cai Rượu An Toàn Và Tốt Nhất Hiện Nay

Nghiện rượu là gì? Cách cai nghiện thành công

Nghiện rượu là tình trạng lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào rượu, khi mà cơn nghiện đạt cực độ có thể dẫn đến việc không kiểm soát được bản thân. Nghiện rượu có thể diễn ra trong lúc say, hoặc lúc trước khi uống rượu. Việc cắt giảm lượng rượu không đúng cách sẽ gây nên những khó chịu hoặc thậm chí là những tổn thương thần kinh cho người nghiện rượu.

Đối với người dân Việt Nam ngày nay, rượu không còn là một nét đẹp mà đã trở thành một góc tối của nền văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng. Mọi người đến với rượu không chỉ làm tăng chất lượng của bữa ăn mà còn là lời chào, lời chúc, lời cảm ơn, lời xin lỗi,… Thậm chí, đối với một số người, một hai chén rượu còn thể hiện sự tôn trọng, quý mến của người với người. Khi không sử dụng rượu đúng cách, lạm dụng sẽ gây nên rất nhiều hậu quả nặng nề cho chính bản thân, gia đình của mình và xã hội.

Nghiện rượu có tác hại gì đối với cơ thể và xã hội?

Rượu không có hại đối với cơ thể khi sử dụng một số lượng nhỏ. Lúc này, gan sẽ có tác dụng quan trọng khi chuyển hóa ethanol thành những chất ít độc hơn nhờ enzyme ALDH và glutathione. Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), lượng rượu mỗi người sử dụng mỗi ngày nên thấp hơn 25ml đối với các loại rượu mạnh. Khi đó, gan sẽ có đủ lượng glutathione để chuyển hóa hết lượng chất độc do ethanol tạo ra.

Video của kênh VTC14: Vì sao cai nghiện rượu khó hơn cai nghiện ma túy?

Tất nhiên đối với những người nghiện rượu thì 25ml mỗi ngày còn chả đủ cho họ “lót dạ”.

Lượng rượu họ sử dụng lớn hơn con số 25ml rất nhiều. Hơn thế nữa, việc này còn diễn ra thường xuyên hàng ngày, dẫn đến việc gan không thể đáp ứng việc chuyển hóa toàn bộ lượng acetaldehyd thành các chất ít độc hơn. Từ đó mà lượng chất độc tích tụ ngày một nhiều ở cơ thể gây ra nhiều rối loạn nghiêm trọng trong cơ thể như các bệnh về gan: xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ; dạ dày tiết nhiều acid có thể dẫn đến loét dạ dày,…

Cách cai nghiện rượu thành công

Hiện tại có rất nhiều cách cai nghiện rượu được công bố. Nhưng hầu hết trong số chúng đều là sự trải nghiệm sau khi dùng 1 loại thuốc này hoặc một loại dược liệu kia thấy hết cảm giác thèm rượu. Nhưng chính bản thân họ cũng không biết được rằng, để cai nghiện rượu thành công cần rất nhiều yếu tố, có thể kể đến 1 số biện pháp có thể áp dụng vào quá trình cai nghiện rượu. Bạn nên lựa chọn những phương pháp phù hợp nhất với mình và kết hợp sử dụng nhiều biện pháp cai rượu để mang lại hiệu quả tốt nhất:

 • Tâm lý: Đầu tiên, bạn cần phải đối mặt trực tiếp với việc bạn đang là một con nghiện rượu và bạn không thể nào tự kiểm soát được bản thân mỗi khi cơn nghiện rượu đến. Lúc đó, bạn sẽ sẵn sàng với một số cuộc tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế về một số cách kiểm soát cơn nghiện, nhận được động viên khích lệ từ họ, hiểu được một vài tác hại mà nghiện rượu mang lại. Từ đó mà bạn sẽ có nhiều động lực hơn để từ bỏ loại chất cồn nguy hiểm này.
 • Hành vi: Bạn cần học các cách điều chỉnh lại hành vi của mình mỗi khi rượu có cơ hội tiếp cận bạn như: Từ chối lời mời đi nhậu, dám từ chối lời mời rượu của bất kì ai, sử dụng những loại đồ uống lành mạnh hơn trong bữa tiệc của mình, …
 • Thuốc: Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thuốc có tác dụng giảm cảm giác thèm rượu, cảm giác khó chịu trong cơn thèm rượu.
 • Giải độc: Đối với những người nghiện rượu, việc cơ thể chịu ảnh hưởng từ rượu là không thể tránh khỏi. Do đó, bạn cần có những biện pháp giải độc, thải trừ rượu trong cơ thể để mang lại những một cơ thể khỏe mạnh, những cảm xúc tích cực nhất. Nhờ đó giúp việc cai nghiện trở nên thuận lợi hơn. Một số biện pháp giải độc bạn có thể tìm hiểu: Sử dụng nước lọc, nước hoa quả, gừng với mật ong,…

Trong quá trình cai rượu, bạn cần giảm lượng rượu sử dụng mỗi ngày một cách từ từ, tuyệt đối không được lập tức bỏ hoàn toàn lượng rượu đang sử dụng. Quá trình giảm lượng rượu cần được kiểm soát bởi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Việc sử dụng bất cứ phương pháp cai nghiện nào cũng cần đến sự cố gắng, nỗ lực rất lớn đến từ chính bản thân người bị nghiện. Và nó chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến việc cai nghiện rượu có thành công hay không.

Đánh giá các thuốc cai rượu Việt Nam an toàn và tốt nhất

Thuốc cai nghiện rượu Boniancol

Boniancol là sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng có tác dụng giảm cảm giác thèm rượu, giải rượu và bảo vệ cơ thể khỏi một số ảnh hưởng của rượu đến gan, mật,..

Thành phần:

 • L-glutamin giúp tăng lượng chất dẫn truyền thần kinh serotonin làm giảm cảm giác bứt rứt khi không uống rượu.
 • Magie và vitamin B6: là chất quan trọng trong việc điều hòa thần kinh và giúp tạo ra hệ thần kinh khỏe mạnh. Magnesium với vit B6 có tác dụng làm giảm các nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ
 • N-acetylcystein: giúp giải độc gan bởi các chất độc hại do ethanol tạo ra. Từ đó bảo vệ gan khỏi những tổn thương.
 • Kava Root: có tác dụng làm giảm lo âu, mất tập trung khi thèm rượu, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung giúp làm việc hiệu quả hơn.

Công dụng:

Thuốc cai rượu Boniancol đang được bán với giá khoảng 380.000 đồng tùy vào từng địa chỉ bạn mua hàng.

Thảo dược chữa nghiện rượu Kudzu Root – Swanson Mỹ

Là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi hãng dược phẩm nổi tiếng Swanson của Mỹ.

Thảo dược cai rượu Kudzu Root là sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với công dụng:

Thành phần:

 • Kudzu Root
 • Các nguyên liệu khác: gelatin, cellulose vi tinh thể

Cách dùng: Ngày sử dụng 1 – 2 viên với nước.

Giá của Thảo dược cai rượu Kudzu Root – Swanson Mỹ khoảng 350.000 đồng tùy từng nơi bán.

Thuốc cai rượu gia truyền Thủy Ngàn

Là sản phẩm gia truyền với công thức thành phần là các vị thuốc nam, không được tiết lộ chi tiết. Đây là loại thuốc sử dụng phương pháp Cai rượu bằng thuốc nam.

Công dụng:

 • Tác động tốt lên hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ tốt, từ đó sức khỏe của người nghiện rượu dần được cải thiện.
 • Mất cảm giác thèm rượu, còn có thêm cảm giác sợ rượu, chán rượu. Từ đó mà người sử dụng không muốn uống rượu nữa.

Ưu điểm:

 • Hiệu quả lâu dài, người sử dụng thuốc cai rượu gia truyền Thủy Ngàn sẽ không còn cảm giác thích uống rượu nữa, từ đó mà bỏ được rượu, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Không tác dụng phụ: Việc được bào chế từ các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên giúp sản phẩm tuyệt đối an toàn với người sử dụng.

Giá của thuốc cai rượu gia truyền Thủy Ngàn khoảng 350.000 đồng.

Thuốc chữa nghiện rượu Minh Tâm

Thuốc cai rượu Minh Tâm là sản phẩm cai rượu được bào chế từ thành phần thảo dược thiên nhiên với công thức gia truyền.

Thành phần: Linh chi, húng quế, mộc lan, nhân sâm, nghệ tươi,…

Công dụng:

Cách sử dụng:

 • Khi sử dụng cho những người nghiện nặng, cần dùng mỗi ngày 2 lần trước 2 bữa sáng và tối 10 phút.
 • Nếu sử dụng cho những người mới nghiện, chỉ cần dụng 1 lần mỗi ngày trước bữa ăn 10 phút.

Lưu ý: Để đảm bảo hiệu quả trong quá trình sử dụng là tối đa, bạn cần tuân thủ liều dùng của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng thuốc bạn không được sử rượu, bia hoặc các chất kích thích có nồng độ cồn.

Giá của thuốc cai nghiện rượu Minh Tâm khoảng 450.000 đồng

Thuốc cai rượu Minh Khang

Là sản phẩm được sản xuất tại Nhà thuốc đông y gia truyền Minh Khang.

Thành phần: Quế nhục, Cúc hoa, Bạch linh, Đại táo, Trạch tả, Đương quy, Quất bì, …

Công dụng:

 • Đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể, lấy lại một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực.
 • Giúp nhanh chóng biến mất cảm giác thèm rượu, xóa tan những bứt dứt, vật vã mỗi cơn thèm rượu.

Hướng dẫn sử dụng:

Mỗi lần khoảng 30 ml, mỗi ngày 2 – 3 lần.

Sử dụng trước hoặc sau khi ăn liên tục 7 – 10 ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Sản phẩm cai rượu Minh Khang tự hào đạt được giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt năm 2021. Với mong muốn mọi người khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, sản phẩm luôn mong ước đến tận tay những người nghiện rượu, giúp họ bỏ rượu, xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Thuốc cai rượu Minh Khang hiện đang được bán trên thị trường với giá khoảng 480.000 đồng tùy vào địa điểm bán.

Thuốc cai rượu gia truyền Nam Sinh Đường

Là sản phẩm giúp cai rượu hiệu quả với công thức gia truyền, được truyền từ đời này sang đời khác đến nay cũng đã được 3 đời.

Với thành phần chủ yếu từ các loại thảo dược với nguồn gốc thiên nhiên mọc sâu trong rừng rậm. Ông cha ta đã nghiên cứu, sử dụng các loại thảo dược một cách hợp lý để tạo ra sản phẩm với công dụng:

Cách sử dụng:

Ngâm thuốc với rượu uống theo liều lượng được ghi rõ ở tờ hướng dẫn sử dụng.

Giá của một liệu trình sử dụng thuốc cai rượu gia truyền nam sinh đường là 490.000 đồng.

Thuốc cai nghiện rượu Ông Bút

Với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, thuốc cai nghiện rượu ông bút là sản phẩm có tác dụng cai rượu hiệu quả mà không mang lại bất cứ tác dụng phụ nào cho người sử dụng.

Thuốc cai nghiện rượu ông bút là sản phẩm gia truyền được sản xuất bởi nhà thuốc Minh Gia Đường với quy trình hiện đại như sau:

Sau khi dược liệu được rửa sạch với nước sau 5 lần rửa thì được đưa vào máy cắt để cắt nhỏ. Tiếp theo, các thành phần được đưa vào nồi chiết suất để chiết ra những chất quý giá bên trong dược liệu. Các thành phần vừa chiết được sẽ được cô đặc vào 2 nồi hơi ngay bên cạnh. Và cuối cùng, người nắm bí quyết gia truyền sẽ được vào một phòng kín pha chế các nguyên liệu vừa được cô đặc để cho ra sản phẩm Thuốc cai nghiện rượu Ông Bút với chất lượng cao.

Với quy trình nghiêm ngặt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc cai nghiện rượu ông bút có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng của bộ y tế. Do đó, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.

Thuốc Tây cai nghiện rượu

Thuốc chữa nghiện rượu Esperal 500mg

Thuốc Esperal 500mg được sản xuất bởi công ty cổ phần Dược Phẩm Sanofi.

Thành phần: Disulfiram với hàm lượng 500mg

Công dụng: Disulfiram là chất được ưu tiên thứ 2 sau acamprosate và naltrexone. Với tác dụng ức chế enzym acetaldehyde dehydrogenase, từ đó làm cho acetaldehyde bị giảm chuyển hóa thành các chất vô hại như acetyl coenzym A. Vì vậy, chỉ cần sử dụng với một lượng nhỏ rượu cũng làm cho cơ thể người nghiện rượu khó chịu và không dám uống thêm nữa. Dần dần sẽ hình thành cảm giác sợ rượu, không dám uống rượu và người nghiện rượu chính thức cai rượu thành công.

Tác dụng phụ:

 • Đã được báo cáo bởi tác dụng phụ nghiêm trọng gây nên các bệnh thần kinh ngoại biên, viêm dây thần kinh thị giác, viêm gan, xơ gan, nhiễm độc gan,..
 • Có thể có các dấu hiệu như mụn nhọt, buồn ngủ, mệt mỏi, nhức đầu.
 • Dị ứng, vàng da, vàng mắt, co giật, nước tiểu vàng, chóng mặt, đau đầu.
 • Do có nhiều tác dụng phụ có hại cho cơ thể nên việc sử dụng thuốc cần được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá 300.000 đồng/lọ

Thuốc cai rượu Chronol

Thuốc cai rượu chronol là sản phẩm được sản xuất với quy trình công nghệ hiện đại của hãng CHAROON BHESẠJ LTD. của Hoa Kỳ.

Thành phần: Disulfiram hàm lượng 500mg.

Công dụng: Việc ức chế chuyển hóa chất độc acetaldehyde thành các chất không độc giúp cho cơ thể tích tụ lượng lớn chất độc. Từ đó làm cơ thể xảy ra rất nhiều phản ứng phụ, từ đó khiến người nghiện rượu khó chịu và buộc phải dừng rượu.

Cách dùng:

 • Với khoảng thời gian đầu tiên dùng thuốc, bạn nên sử dụng với liều lượng 500mg tức 1 viên trong 1 – 2 tuần đầu tiên
 • Ở giai đoạn tiếp theo, bạn nên duy trì khoảng 250 mg tức ½ viên trong 6 tháng – 1 năm.
 • Bạn nên sử dụng vào trước hoặc sau bữa ăn, theo chỉ dẫn của bác sĩ.
 • Việc sử dụng và theo dõi các tác dụng phụ cần được kiểm soát bởi các bác sĩ và chuyên gia
 • Nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào, bạn nên báo cáo và hỏi ý kiến bác sĩ để có được lời khuyên tốt nhất.

Thuốc cai rượu Chronol có giá trên thị trường khoảng 700.000 đồng tùy vào từng nơi bán.

Naltrexone

Là hoạt chất thuộc nhóm thuốc đối kháng opiat có tác dụng giảm ham muốn, giảm cảm giác thèm rượu.

Naltrexone có nhiều biệt dược như: Abernil, Depade, Nordict, Naltrexone tab

Thành phần: Naltrexone hydrocloride với hàm lượng 50mg

Công dụng: thành phần naltrexone có tác dụng đối kháng với các tác động của rượu đối với người nghiện rượu. Từ đó làm giảm cảm giác thích thú, hưng phấn khi uống rượu. Khiến người nghiện rượu có cảm giác chán rượu, chế rượu và dần từ bỏ thói quen uống rượu.

Hướng dẫn sử dụng:

Khi mới bắt đầu sử dụng, bạn nên dùng liều 25mg tương đương với ½ viên. Nếu không có phản ứng lạ thì tiếp tục sử dụng nửa viên còn lại sau 1 giờ.

Có 2 cách sử dụng:

 • Dùng mỗi ngày 1 viên tương đương với 50mg vào mỗi buổi sáng.
 • Dùng cách ngày, mỗi ngày 2 viên, tương đương với 100mg.

Campral (Acamprosate)

Là sản phẩm thuốc được sử dụng để cai nghiện rượu.

Thành phần:

 • Acamprosate hàm lượng 333mg.
 • Tá dược: vừa đủ một viên.

Công dụng: Acamprosate có tác dụng khôi phục sự cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh ở trong não. Từ đó giúp sửa đổi các hành vi, giảm sự thèm muốn uống rượu.

Liều dùng: Sử dụng 666mg tức 2 viên mỗi lần, mỗi ngày dùng 3 lần

Cách dùng: Uống 2 viên với 1 cốc nước ấm vào trước hoặc sau bữa ăn. Duy trì sử dụng thường xuyên để thuốc mang lại hiệu quả tốt nhất đến người sử dụng.

Lưu ý:

 • Không sử dụng thuốc cho những người suy giảm chức năng thận.
 • Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
 • Lưu ý khi sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác, cần báo cáo chi tiết cho bác sĩ các loại thuốc mình đang sử dụng để họ cân nhắc và cho bạn lời khuyên tốt nhất.
 • Không sử dụng nếu bạn dị ứng với bất kì thành phần nào của thuốc.

Thuốc Antabuse (Disulfiram)

Antabuse là thuốc được chỉ định cho các bệnh nhân nghiện rượu cần được cai nghiện một cách kịp thời, hiệu quả.

Thành phần: Disulfiram

Công dụng: Disulfiram là chất có khả năng ức chế enzym chuyển hóa andehyd gây độc cho cơ thể. Từ đó, cơ thể bị nhiễm độc andehyd mặc dù chỉ uống lượng nhỏ rượu. Lúc này, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, buồn nôn, cồn cào trong người. Uống rượu với họ lúc này không khác gì cực hình. Dần dần, họ sẽ thành phản xạ sợ rượu và chứng nghiện rượu được cải thiện dần.

Tác dụng phụ:

Các Trung tâm Cai nghiện rượu tại Việt Nam

Trung tâm Cai nghiện rượu tại TP HCM

Trung tâm Cai nghiện rượu tp Hồ Chí Minh hay còn gọi là Bệnh viện Tâm Thần. Tọa lạc trên địa chỉ số 786 Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5, tp Hồ Chí Minh. Trung tâm luôn được người dân miền nam tin tưởng là địa chỉ khám, chữa bệnh tâm thần uy tín, chất lượng.

Với tiền thân là Bệnh viện Chợ Quán, được xây dựng vào năm 1862. Cho đến nay, Bệnh viện đã có hơn 400 cán bộ nhân viên phục vụ, với nhiều phòng khoa khám gồm:

 • Phòng khám ngoại trú trẻ em
 • Khu khám ngoại trú người lớn
 • 2 khoa nội trú
 • Khu cận lâm sàng
 • Khoa tâm lý

Thời gian hoạt động:

Trung tâm Cai nghiện rượu Cần Thơ

Hay còn được gọi với cái tên Bệnh Viện Tâm Thần tp Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 37, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

Là cơ sở khám chữa bệnh tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn và người dân lân cận.

Trung tâm cai nghiện rượu Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2021 gồm 5 khối nhà với quy mô, chức năng khác nhau:

 • Khối nhà chính của bệnh viện
 • Khối Nội trú – Khoa dinh dưỡng
 • Khoa Dược vật tư y tế
 • Khoa chống nhiễm khuẩn
 • Khối hội trường – hoạt động, liệu pháp

Ngoài ra, Trung tâm cai nghiện rượu Cần thơ còn sở hữu lực lượng nhân viên y, bác sĩ với chất lượng cao. Không những đảm bảo việc điều trị, thăm khám cho người dân, các cán bộ nhân viên còn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đồng nghiệp chuyên khoa ở tuyến dưới. Đào tạo, hỗ trợ các cơ sở khoa học kỹ thuật, kiến thức thực tiễn cho các em sinh viên các trường Đại học, cao đẳng.

Trung tâm Cai nghiện rượu Bạch Mai

Trung tâm Cai nghiện rượu Bạch Mai còn được gọi là Viện sức khỏe tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai.

Địa chỉ: nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai: 78 đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội.

Với khả năng hỗ trợ cai nghiện rượu ở các bệnh nhân nghiện rượu bằng các phương pháp như: sử dụng thuốc, tư vấn tâm lý, hạn chế để bệnh nhân tiếp xúc với rượu, kiểm soát được các triệu chứng biểu hiện trong thời gian cai rượu.

Giờ làm việc:

Trung tâm Cai nghiện rượu Đà Nẵng

Trung tâm cai nghiện rượu Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng của nhiều bệnh nhân nghiện rượu hoặc chịu các tổn thương tâm lý do cai rượu không đúng cách,… Việc cai nghiện rượu bằng phương pháp khoa học chính xác, sự theo dõi sát sao của các y bác sĩ nhân viên và sử dụng thuốc hợp lý. Bệnh viện đã từng cai nghiện thành công nhiều ca nghiện rượu nặng, khó khăn.

Địa chỉ: 193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Sđt: 02363842326

Trung tâm Cai nghiện rượu Nghệ An

Trung tâm Cai nghiện rượu Nghệ An tọa lạc trên địa chỉ: 15 Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An.

Nghiện rượu mang lại rất nhiều thiệt hại từ sức khỏe đến tài chính của bản thân, gia đình và xã hội. Việc cai nghiện rượu không đúng cách mang lại những hậu quả nặng nề về tâm lý bản thân người nghiện. Do đó, việc bỏ rượu cần được thực hiện theo quy trình, phương pháp và theo dõi sát sao của các cán bộ nhân viên y, bác sĩ. Nếu các bạn đang sống và làm việc ở Nghệ An hoặc các vùng lân cận thì Trung tâm cai nghiện rượu Nghệ An là sự lựa chọn tốt nhất.

Giờ làm việc: 7h30 – 16h30

Dấu hiệu của một người nghiện rượu

Những dấu hiệu cho thấy bạn là một người nghiện rượu:

 • Tựu lượng cao. Bạn uống một số lượng lớn rượu nhưng không rơi vào tình trạng say. Thậm chí còn cảm thấy sảng khoái, hưng phấn khi càng uống nhiều rượu. Đặc biệt hơn nữa là rượu càng mạnh, bạn càng thích uống. Rượu càng mạnh bạn càng cảm thấy thích thú khi uống.
 • Uống rượu quá nhiều và thường xuyên. Việc bạn nhậu nhẹt với bất kỳ lý do gì: vui nhậu, buồn nhậu, không vui không buồn cũng nhậu cho thấy rằng bạn nhậu chỉ để giải tỏa cơn khát rượu ở sâu trong bạn. Đôi khi bạn có thể không tự nhận ra được nó.
 • Thường xuyên có những cảm xúc tiêu cực như cáu gắt, nổi nóng,… với những người thân, bạn bè, người yêu. Hoặc có những hành động không thể kiểm soát với họ.
 • Cảm thấy khó chịu khi giảm rượu hoặc không có rượu. Khi không được nạp rượu vào lúc não bộ đang kích thích cơn nghiện, bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó quan trọng, giống hệt như bạn đang khát mà không có nước vậy. Cổ họng của bạn cồn cào, khó chịu mà chỉ có rượu mới làm những cảm giác đó dịu đi.
 • Những lúc thiếu rượu, đầu óc của bạn sẽ chỉ nghĩ đến việc làm sao để có rượu? làm sao để uống được rượu? Từ đó mà ảnh hưởng rất lớn đến công việc, thậm chí bạn không thể làm việc nếu chưa uống rượu.
 • Khả năng phản xạ giảm, run không tự chủ, ăn nói không chau chuốt, mạch lạc, rõ ràng.

Khi có một vài dấu hiệu trên, bạn nên sắp xếp đến gặp bác sĩ vào một ngày gần nhất. Để có những theo dõi, kiểm tra, lời khuyên có ích nhất cho bạn và có thể chỉ định được một số thuốc hỗ trợ việc cai rượu của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Cách làm bài thuốc Cai rượu dân gian tại nhà

Sử dụng đậu nành:

Dùng đậu nành, nấu với nước rồi uống hoặc bỏ đậu nành vào quả dừa rồi đun cách thủy. Sau đó lấy nước uống thay nước giải khát. Tuy nhiên, nên sử dụng 1 cốc mỗi ngày do trong đậu nành có phytoestrogen (1 lại estrogen thực vật). Việc sử dụng quá nhiều nước đậu nành có thể gây nữ hóa tuyến vú ở nam.

Bài thuốc cai rượu từ thảo dược:

Sử dụng các loại thảo dược như cam thảo, chè dây, bột nghệ tinh, mật ong để pha nước uống. Sử dụng hằng ngày để thải độc và bảo vệ các tác động của rượu đến gan, thận, dạ dày,..

Mẹo vặt chữa bệnh nghiện rượu

Chữa nghiện rượu bằng lá trầu không

Lá trầu là loại thực vật với tên khoa học là piper betle thuộc họ Hồ Tiêu (piperaceae)

Lá trầu không là loại thảo dược với nhiều tác dụng chữa viêm loét, viêm mạch bạch huyết, mẩn ngứa do trong lá trầu có nhiều chất có hoạt tính kháng sinh mạnh.

Cách làm bài thuốc chữa cai rượu: Lấy vài lá trầu không giã lấy nước. Dùng nước pha với nước ấm rồi uống hằng ngày. Sử dụng đều đặn 1 vài tuần để mang lại hiệu quả đào thải độc tố, giảm các cơn thèm rượu.

Cai rượu bằng lá húng quế

Húng quế là loại rau thơm được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam với tên khoa học là Ocimum basilicum thuộc họ Hoa Môi hay họ Bạc Hà Lamiaceae. Húng quế có chứa nhiều thành phần với tác dụng giảm bớt các hưng phấn, thích thú với rượu bia. Ngoài ra, trong Húng quế còn chứa chất chống oxy hóa, giúp oxi hóa bớt các chất độc, tăng thải độc, thanh lọc cơ thể.

Cách làm thuốc cai rượu từ lá Húng quế:

Lá húng quế là 1 trong những thực phẩm được sử dụng phổ biến bởi người dân Việt Nam. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm và không cần lo lắng về bất cứ tác dụng phụ nào có thể xảy ra.

Một số phương pháp giúp cai nghiện rượu cho chồng tại nhà

Các bạn có thể sử dụng nhiều loại thực phẩm vừa giúp cung cấp nhiều chất có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất vừa có khả năng hỗ trợ người đàn ông cai nghiện rượu như sau: Nước ép cà rốt, Táo, Mướp đắng, Nước ép cần tây, Nước chà là, Nho, Rễ cam thảo, Dầu hạnh nhân, Dầu dừa,..

Bạn cần duy trì một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với việc tăng cường các loại thực phẩm kể trên giúp chống lại cơn thèm rượu để có hiệu quả tốt nhất.

Một số phương pháp giúp giải rượu nhanh chóng

Nếu các cánh đàn ông sau khi nhậu nhẹt và say xỉn về, bạn có tức cũng không thể làm gì được. Thay vào đó, bạn nên trang bị cho mình một số cách để giúp cho anh ta giải rượu một cách nhanh chóng và hồi phục sức khỏe nhanh nhất:

 • Uống trà gừng và chanh
 • Uống nước chanh tươi, cam tươi
 • Uống nước dừa
 • Uống nước ép cà chua
 • Sử dụng chè hoặc cà phê đậm đặc
 • Ăn cháo trắng
 • Uống nước ép mía.

【#8】Rượu Hennessy Vsop Rượu Ngoại Chính Hãng Giá Tốt

Rượu Hennessy VSOP dòng sản phẩm cognac bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, bằng công thức pha chế bí mật của nhà Henessy hòa quyện cân bằng từ các thùng rượu ủ lâu năm đã đem đến hương vị tuyệt vời sự nồng đậm mạnh mẽ và thoang thoảng mùi thơm vani, cà phê.

Cách thưởng thức rượu Hennessy VSOP

Đến năm 1794, công ty bắt đầu mở rộng khách hàng tiềm năng ở thị trường Mỹ. Năm 1813, công ty có tên chính thức là Jas Hennessy & Co và trở nên phổ biến trong tầng lớp quý tộc.

Ngày nay, Hennessy đã lập trụ sở tại nhiều nơi trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và dần trở thành thương hiệu rượu mang tính toàn cầu.

Để tận hưởng “sắc, hương, vị” của Hennessy VSOP, cả chủ lẫn khách phải là người sành điệu.

Vị: sau khi đã ngắm sắc, ngửi hương mới tới thưởng vị. Cách thưởng thức rượu HennessyVSOPcũng giống như nghệ thuật yêu đương, không nên thưởng thức một cách bộp chộp, hấp tấp. Trước hết, phải nếm thử rượu trước đã: đưa ly rượu lên nhấp một cái, vừa đủ để thấm môi, ướt lưỡi, rồi đưa ly lên ngắm rượu một lần nữa, sau đó mới uống một ngụm vừa phải, ngậm trong miệng một chút rồi từ từ dùng lưỡi quay quanh để đưa rượu tới từng kẽ răng, sau cùng ực một cái thật nhanh, thật mạnh: hương rượu sẽ hừng hực bốc lên mũi, vừa nồng vừa thơm, để lại một dư vị ấn tượng khó quên nhất!

Bên cạnh đó, ly uống Hennessy VSOP chỉ nên vừa phải, làm sao nằm gọn trong lòng bàn tay, để hơi ấm từ bàn tay truyền qua ly giúp rượu đạt được nhiệt độ lý tưởng. Rất khó để biết được đâu là cách uống rượu Hennessy VSOP ngon nhất, bởi mỗi người có một khẩu vị và cách cảm nhận riêng, nhưng tựu chung thì có mấy cách uống sau:

Uống theo cách truyền thống: nếu muốn tận hưởng hương vị đặc trưng riêng của Hennessy, bạn nên uống nguyên chất, rót ra ly và nhâm nhi như các loại rượu khác, không nên pha trộn gì thêm. Cách thưởng thức này giống như hầu hết các dòng rượu mạnh khác như .

Bạn có thể pha 1 phần Hennessy với 3 phần soda và nước đá. Lúc này, nồng độ chỉ còn khoảng 10% (thấp hơn rượu vang một chút). Mùi thơm của rượu sẽ được khí “gas” trong soda làm bốc mạnh lên mũi, đem lại cho khứu giác một hương nồng độc đáo mà không một loại rượu nào có thể sánh được.

Uống Hennessy nguyên chất thì phải từ tốn, chậm rãi nhưng Hennessy pha soda lại không nên “câu giờ”, hương vị rượu sẽ bị chất gas trong soda “cuốn theo chiều gió”!

Một số người Việt Nam từng sống ở thời Pháp thuộc tin rằng, nếu bạn chỉ uống rượu cognac, thì chỉ có rượu cognac tốt nhất từ Pháp, như Hennessy VSOP hoặc Hennessy XO mới làm bạn hài lòng. Họ không uống rượu whisky, rượu vodka hoặc rum bởi vì chúng không phải do Pháp sản xuất và không thể tuyệt vời như thế.

Mùi : Hương thơm của gỗ Sồi , Mật ong , Cam thảo , Lá đinh hương và Quế

Vị : Cân bằng , hài hòa với vị ngọt mật của trái cây

1818 Lần đầu tiên Hennessy Cognac giao hàng cho Nga. Hoàng hậu Maria Federovna yêu cầu Mason Hennessy sản xuất cognac đặc biệt nhất như 1 món quà sinh nhật cho con trai của bà là Sa Hoàng vĩ đại Alexander I. Có lẽ vì ấn tượng bởi mùi vị khó quên của Hennessy mà chẳng mấy chốc, gia đình hoàng gia trở thành những khách hàng thường xuyên của thương hiệu này.1949 Hennessy đồng hành cùng Paul – Emile Victor. Đúng với phương châm phiêu lưu của thương hiệu, chai cognac 3 sao Hennessy đi cùng chuyến thám hiểm Victor – Emily Victor đến Bắc Cực.

1856 Vòng tay gia đình Hennessy, “Bras Armee” trở thành biểu tượng thương hiệu. Cánh tay giờ lên cao, lòng bàn tay nắm chặt 1 chiếc rìu mang tính biểu tượng cho sự nghiệp quân đội 12 năm của người sáng lập Richard Hennessy trong quân đội Pháp và quốc tịch Pháp của ông.

1859 Hennessy bắt đầu mở rộng thị trường kinh doanh của mình, thị trường hãng nhắm đến là Trung Quốc. Hennessy vận chuyển rượu của mình sang Trung Quốc vào năm 1859 và sau đó là 1 trong những đại sứ uy tín của văn hóa Pháp ở phương Đông.

1865 Tạo ra 1 hệ thống phân loại dựa trên đánh giá sao cho chất lượng cognac. Maurice Hennessy, cháu trai của nhà sáng lập Richard Hennessy, đã quyết định tạo ra 1 phân loại cognac. Ông đã sử dụng số lượng các ngôi sao khác nhau để chỉ định chất lượng khác nhau, tạo nên cognac 3 sao của Hennessy ngày nay (Cognac Three Star) của Hennessy, ngày nay được gọi là VS (rất đặc biệt). Chẳng bao lâu cách phân loại này được toàn ngành chấp nhận.

1870 Maurice Hennessy tạo ra XO “bản gốc”. Maurice Hennessy đã tạo ra phân loại XO (Extra Old) của cognac. Ban đầu, sản phẩm này được tạo ra với mục đích chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè, nhưng ngày nay, nó được xem là “1 tài liệu tham khảo” toàn cầu về cognac.

Năm 1947 Tạo ra bình XO. Gerald de Geoffre de Chabrignac, cháu trai của Richard Hennessy, đã tạo ra thiết kế flacon XO đặc biệt.

1979 Master Blender (Chuyên gia phối trộn) Maurice Filliox đã tạo ra Hennessy Paradis – 1 loại rượu cognac hoàn toàn độc đáo pha trộn hơn 1 trăm loại eaux – de – vie đặc biệt.

1996 Sáng tạo của Richard Hennessy. Master Blender Yann Fillioux đã tạo ra Richard Hennessy, 1 loại rượu cognac tiếp cận sự hoàn hảo. Được sản xuất đặc biệt cho những người sành thực sự, loại rượu cognac này xuất hiện 250 năm lịch sử và rượu vang được đóng chai trong những chiếc bánh pha lê được đánh số bằng tay.

Tại Hennessy, cognac không phải là ngẫu hững. Dòng rượu tuyệt hảo này được nuôi dưỡng với lòng tốt và sự chú ý, vững chắc và đầy tình cảm. Đầu tiên, nguyên liệu để tạo nên dòng cognac trứ danh này là cây nho. Loại nho Ugni Blanc, loại nho trái cây thơm nhẹ đặc biệt thích hợp cho việc chưng cất đôi của Hennessy Maison trong những bức tượng đồng tuyệt vời. Để đảm bảo hương thơm luôn tuyệt vời và đa dạng, chỉ eaux-de-vie từ bốn vùng trồng nho (Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies và Fins Bois) được chọn cho đặc quyền trở thành cognacs Hennessy.

Tiếp theo là thời gian lão hóa, một thử nghiệm về tầm nhìn và trí tưởng tượng, vì giai đoạn này có thể mở rộng vượt ra ngoài toàn bộ cuộc đời. Trong hầm rượu Hennessy, những chiếc thùng được treo trên những cây sồi 100 năm tuổi, độc quyền từ những khu rừng Pháp, đứng trong một ánh sáng mờ nhạt truyền đi với những nốt nặng. Tổng cộng có hơn 300.000 thùng còn lại. Hennessy tự hào có một trong những dự trữ lớn nhất của cognac eaux-de-vie trên thế giới. Hầm của nhà sáng lập là một biểu tượng của di sản này, trái tim bất chấp thời gian của Hennessy Maison. Mỗi người trong số những người này đều đã già đi ít nhất năm mươi năm, và nhiều người hơn một trăm tuổi. Một khi ở trên cùng của tiềm năng của họ, họ được đặt trong kính lớn wicker-bọc demijohns để bảo tồn phẩm chất đặc biệt của họ. Sau đó chúng sẽ được sử dụng để tạo ra các cognac hiếm nhất. Lâu đài eau-de-vie lâu đời nhất có niên đại từ năm 1800.

đã tiếp cận với những người sành sỏi trên khắp thế giới từ năm 1765, liên tục mang lại cho họ những cách thức mới để thưởng thức. Ocean liners, khách sạn lớn, chuyến bay hạng nhất, nhà hàng uy tín: Hennessy cognacs đang ở nhà trong mọi môi trường đặc biệt. Từ rất sớm, Hennessy Maison khuyến khích khám phá cognac trong thức uống dài với thành công tức thì. Từ New York đến Tokyo, cognac của Hennessy được liệt kê trên thực đơn của các quán bar nổi tiếng nhất, và là nguồn cảm hứng bất tận cho những nhà sản xuất sáng tạo nhất. Những hỗn hợp táo bạo, sáng tạo mới đã xuất hiện ở một số quán bar tốt nhất thế giới. Có nguồn gốc từ nho, cognac Hennessy có thể được thưởng thức với những bữa ăn ngon nhất. Các đầu bếp và người sành ăn táo bạo kết hợp rượu cognac với các món mặn hoặc ngọt tinh chế. Các “gan ngỗng và táo xanh sắc nét” phục vụ với một Hennessy Paradis hơi ướp lạnh được phát minh bởi đầu bếp Hennessy tại Château de Bagnolet, và bây giờ được coi là một món ăn cổ điển của ẩm thực đương đại. Như La Bruyère thường nói, “niềm vui tốt nhất là đảm bảo cho người khác.”

Các dòng sản phẩm nổi tiếng tạo nên thương hiệu cho Hennessy

Hennessy VSOP

VSOP là chữ viết tắt của Very Superior Old Pale (rất lâu năm). Câu chuyện về hành trình tạo ra Hennessy VSOP bắt nguồn từ thế kỷ thứ 18, khi vị vua tương lai của nước Anh, George IV yêu cầu tạo ra loại rượu có hương vị độc nhất, trước nay chưa từng có ai thưởng thức qua cho lễ đăng quang của mình. Đó là nguyên do cho sự ra đời của VSOP. Qua gần 2 thập kỷ, Hennessy VSOP đã từng bước tạo dựng được danh tiếng cho mình.

Nồng độ: 40 %

Màu: cánh gián, vàng nâu

Mùi: hương thơm của gỗ sồi, mật ong rừng, cam thảo, lá đinh hương và quế

Vị: cân bằng , hài hòa với vị ngọt của trái cây nhiệt đới

【#9】Tuổi Tý Sinh Con Năm 2021 Tốt Hay Xấu? Cần Chú Ý Kiêng Kỵ Gì?

Năm 2021 là năm Canh Tý, đúng năm bản mệnh của người tuổi Tý. Nhiều bạn đang trong lứa tuổi sinh nở sẽ có băn khoăn về việc Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2021 , tuổi Tý có nên sinh con năm tuổi 2021 hay không, bố mẹ tuổi Tý sinh con năm 2021 tốt xấu ra sao, sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ không.

Lịch ngày tốt xin chia sẻ với các bạn, việc sinh con năm tuổi không có ảnh hưởng gì quá lớn tới vận trình của người tuổi Tý, trong dân gian trước giờ cũng không có điều kiêng kỵ đặc biệt gì với việc sinh con năm tuổi cả.

Ngược lại, nếu có thể sinh con năm 2021 thì đó còn là điều tốt đối với vận trình , có thể giúp bản mệnh cải thiện vận trình năm tuổi của mình nữa.

Sở dĩ nói như vậy là vì con cái vốn là lộc trời cho, là phúc lộc nối tiếp, tượng trưng cho sự sống mới sinh sôi nảy nở. Đứa trẻ ra đời sẽ mang đến phúc báo, phúc vận mới cho cả gia đình. “Thêm người thêm của” chính là như thế.

Dân gian có câu “Nhất hỷ chặn , vô hỷ tất hữu họa”, có nghĩa là 1 chuyện tốt có thể ngăn được họa Tam tai, nếu không có chuyện vui thì ắt có họa tới. Nếu tuổi Tý mang thai hay sinh con trong năm tuổi thì đó đều là điềm cát lành, có thể xung hỷ, tăng thêm may mắn cho bản mệnh.

Vốn dĩ tuổi Tý trong năm tuổi dễ gặp phải nhiều chuyện không như ý, nếu như đón được chuyện đại cát đại lợi, hỷ khánh nhường ấy thì tất nhiên sẽ có tác động tích cực đến vận trình của bản thân cũng như cả gia đình, hỷ khí lâm môn, tin vui nối tiếp nhau.

Xem tử vi 2021 , bước sang năm 2021 cũng chính là năm bản mệnh của tuổi Tý, đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi cho lắm, nhiều hung tinh hội tụ ảnh hưởng lớn đến vận trình tình cảm và sức khỏe của bản mệnh.

Trạng thái sức khỏe của bản mệnh trong năm tuổi không được tốt cho lắm, vận khí cũng kém. Hung tinh Huyết Đao, Kiếm Phong, Trầm Phù… đang vây hãm nên dễ gặp họa huyết quang, ốm đau bệnh tật, sức khỏe giảm sút.

Những hung tinh này có sức ảnh hưởng cực lớn đối với những người đã kết hôn hay đã có đôi có cặp, với người độc thân thì độ nguy hại lại nhỏ hơn rất nhiều.

Sinh con đẻ cái không phải chuyện đơn giản và dễ dàng, có lẽ chính vì những nguyên nhân phía trên mà có luồng thông tin cho rằng tuổi Tý không nên sinh con năm tuổi.

Tuy nhiên, như phần trước đã phân tích, càng lúc vận trình sa sút thì càng cần có chuyện tốt nâng đỡ vận trình, vì thế chuyện sinh con không ảnh hưởng đến vận trình của tuổi Tý, chỉ là bản mệnh tự cân nhắc sức khỏe của mình có đủ tốt để sinh nở thuận lợi hay không mà thôi.

Đương nhiên, nếu như người cầm tinh con Chuột tự thấy sức khỏe của mình đảm bảo, không gặp vấn đề gì quá lớn có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai thì hoàn toàn có thể lên kế hoạch đón em bé tuổi Tý sinh năm 2021.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và 1 nửa của mình hòa hợp cũng là điều cần phải tính đến, tiếp đó là điều kiện kinh tế có đủ tốt để nuôi nấng 1 đứa trẻ hay không. Ba vấn đề này là điều mà tuổi Tý cần cân nhắc trước khi quyết định sinh con năm tuổi.

Năm 2021 không chỉ là năm tuổi của con giáp này mà còn là thời điểm tuổi Tý phạm Thái Tuế , khó khăn chồng chất khó khăn. Sinh con dù sao cũng là chuyện vui chuyện tốt, chính vì thế mà ở 1 mức độ nhất định nó có thể hóa giải được hung vận mà Thái Tuế mang tới.

Sự ra đời của đứa trẻ có thể mang tới niềm vui cho cả gia đình và gắn kết tình cảm giữa các thành viên với nhau, giảm nhẹ tác động của hung tinh đối với vận trình sức khỏe và tình cảm của tuổi Tý.

Ngoài ra, nhìn từ góc độ sức khỏe sinh sản thì tuổi Tý sinh con năm tuổi là vô cùng thích hợp. Chúng ta đều biết chức năng sinh lý của phụ nữ đều có thời kỳ hoàng kim, nếu có thể mang thai, sinh nở trong thời kỳ đó thì khả năng đứa trẻ khỏe mạnh chào đời cũng sẽ cao hơn.

Theo khoa học, độ tuổi tốt nhất để phụ nữ sinh con là từ 23-28 tuổi, với những bạn sinh năm Tý đón năm tuổi của mình lần thứ 2 thì chính là vừa tròn 24 tuổi, là thời điểm phù hợp để mang thai và sinh con. Nếu bạn thấy mình có đủ những điều kiện phía trên thì đừng ngần ngại tính chuyện sinh con năm tuổi. Tìm hiểu thêm: Sinh năm 2021 mệnh gì, hợp màu nào, chọn bạn đời tuổi nào để luôn hạnh phúc, giàu sang?

Nếu bạn vẫn còn lăn tăn về tác động của Thái Tuế lên việc mang thai và sinh nở trong năm tuổi thì có thể dùng nhiều mẹo để hóa giải bớt.

Ngoài ra, bố mẹ tuổi Tý cũng có thể chọn tháng sinh tốt để không ảnh hưởng đến vận trình của cha mẹ cũng như vận mệnh của đứa trẻ sau này, bởi dù sao thì ngày sinh tháng đẻ cũng đóng 1 phần quan trọng trong việc quyết định số mệnh 1 người.

Sinh con vào tháng cô hồn có tốt hay không? Em bé tuổi Tý sinh vào tháng 7 âm lịch tức tháng cô hồn trời sinh mang mệnh phú quý, cả đời hầu như không phải trải qua kiếp nạn gì quá lớn. Dù là gặp phải khó khăn cản trở hay bị tiểu nhân hãm hại thì cũng sẽ sớm có quý nhân đưa tay tương trợ kịp thời.

Sinh vào tháng này, em bé trong năm tuổi 2021 cũng sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện Trực Thái Tuế, vì thế có thể ra đời an toàn và thuận lợi.

Về sau này, em bé sinh tháng 7 năm Canh Tý 2021 có nhiều cơ hội để trở thành người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong xã hội, được nhiều người yêu quý.

Thực ra ngay từ khi ra đời, em bé tuổi Tý này đã được hưởng nhiều tình yêu thương, chăm sóc của cả gia đình, có thể nói là lớn lên trong tình yêu. Hoàn cảnh sinh ra và lớn lên như vậy giúp hoàn thiện tính cách lạc quan, hướng ngoại của em bé.

Dù có gặp phải khó khăn, trở ngại, em bé sinh năm 2021 tháng 7 âm cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu khuất phục, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn, hun đúc thêm lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, tự tin làm theo những điều mình cho là đúng, cuối cùng giành được thắng lợi vẻ vang.

Sở hữu tính cách như vậy cũng khiến cho em bé này có đường nhân duyên vượng, có nhiều bạn bè, biết cách lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để giúp ích cho công việc, cùng với tài hoa sẵn có thì chẳng mấy mà có được thành công, nhanh chóng thành đạt hơn hẳn so với người khác.

Sinh vào tháng 8 âm, theo tử vi phương Đông, em bé tuổi Tý là người có mệnh cực tốt. Đây là thời điểm mà nhiều bậc cha mẹ muốn chào đón đứa con của mình ra đời.

Sinh năm 2021 mệnh gì? Em bé tuổi Tý sinh tháng này trong năm 2021 dù là trai hay gái thì đều có số mệnh lý tưởng, từ nhỏ đã may mắn hạnh phúc hơn người, lại thông minh hiểu chuyện, chẳng bao giờ khiến cho bố mẹ phải phiền lòng.

Khi đi học, em bé này chính là học sinh chăm ngoan học giỏi, con cưng của thầy cô. Còn sau này lớn lên đi làm thì giỏi giang hơn người, được cấp trên công nhận năng lực, dễ dàng có được thành công, sớm được cất nhắc lên vị trí cao, lại biết cách đối nhân xử thế, bạn bè khắp bốn phương.

Họ vốn là người tốt tính, hay giúp đỡ mọi người. Ưu thế mình có được, họ chỉ dùng để tăng thêm vận may trên con đường phía trước chứ chẳng vì thế mà coi thường người khác.

Về đường tình duyên thì em bé sinh năm 2021 vào tháng 8 số vượng đào hoa song lại vô cùng thủy chung son sắt. Sau này họ sẽ có nhiều người theo đuổi nhưng dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và nhanh chóng bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, con đường tình cảm khá bằng phẳng, không phải trải qua sóng gió.

Tới cuối năm, sức ảnh hưởng của Trực Thái Tuế không còn nhiều, vận trình tuổi Tý cũng dần khôi phục trở lại, sức khỏe hay tình duyên đều như ý, điều này rất có lợi cho thai nhi và em bé.

Xem lịch âm dương , tuy thời điểm này trong năm tiết trời giá lạnh nhưng vận trình thuận lợi nên bố mẹ tuổi Tý chỉ cần chuẩn bị tốt các cách để giữ ấm cho mẹ và bé là không có vấn đề gì quá lớn.

Em bé tháng Chạp tính cách có phần giống với thời tiết khi mình ra đời, hơi lạnh lùng, không hay biểu lộ cảm xúc của mình với mọi người, nhưng khi tiếp xúc lâu thì bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm nội tâm của họ. Đây là mẫu người “ngoài lạnh trong nóng” điển hình.

Tính cách như vậy chẳng có lợi trên con đường công danh hay con đường tình cảm, song may thay em bé sinh tháng này luôn có quý nhân ở bên hỗ trợ nên mỗi khi gặp phải khó khăn hay bị tiểu nhân quấy phá thì nhanh chóng có quý nhân kịp thời hỗ trợ nên vận trình chỉ đôi phần trắc trở chứ không gặp phải vận hạn gì quá lớn.

Chuyện tình cảm của người này cũng khá hanh thông thuận lợi khi vào chính lúc quan trọng nhất có người đứng ra làm cầu nối, em bé sinh tháng Chạp năm 2021 sẽ sớm kết hôn sinh con, sống cuộc sống hạnh phúc tới già.

Chắc hẳn bất cứ người phụ nữ nào cũng có phần nào tâm lý sợ hãi đối với chuyện sinh nở, bởi trước giờ dân gian vẫn có câu “Người chửa cửa mả”, đủ để thấy độ nguy hiểm mà ai cũng phải đối mặt khi sinh con đẻ cái.

Song do ý nguyện cá nhân hay sức ép từ phía gia đình, họ vẫn phải bước chân vào con đường mà hầu như người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Dù là sinh con vào năm tuổi hay thời điểm nào trong đời thì thai phụ cũng có nhiều điều phải chú ý để có 1 thai kỳ khỏe mạnh và an toàn đón em bé chào đời.

Theo quan niệm dân gian, bà mẹ và em bé có Thai Thần ở bên bảo trợ. Thai Thần sẽ có phương vị thay đổi tùy theo thời gian nhất định, nếu làm đúng theo phương vị của Thai Thần thì có tác dụng bảo vệ thai nhi, nhưng nếu làm sai thì có thể gây ra hậu họa khôn lường.

Nếu bạn chưa từng nghe thấy khái niệm Thai Thần thì có thể tìm hiểu thêm T hai Thần là gì? Tại sao nên kiêng báo tin vui trong 3 tháng đầu?

Bạn có thể dựa vào lịch âm dương hàng ngày để tra xem Thai Thần hôm đó nằm ở vị trí nào. Trong ngày không nên tùy ý di chuyển đồ đạc nằm ở vị trí Thai Thần ngự tại, càng không được tiến hành tu sửa nhà cửa ở đó, dễ làm động tới Thai Thần mà hại tới sức khỏe mẹ và bé.

Hơn nữa, theo phong thủy cũng không khuyến khích việc xây sửa nhà cửa hay chuyển nhà trong thời gian phụ nữ trong nhà mang thai. Điều này cũng 1 phần xuất phát từ lý do an toàn, trong quá trình làm việc có thể sẽ tác động xấu đến sức khỏe thai phụ.

Đặc biệt, bản thân thai phụ tuổi Tý phải có ý thức giữ gìn cho bản thân, hạn chế vận động mạnh, làm những việc cần nhiều sức lực, bởi nó có thể khiến cho thai khí không được ổn định, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân mình. Tốt nhất nên vận động nhẹ nhàng và dành thêm thời gian nghỉ ngơi để có thai kỳ khỏe mạnh nhất.

Phong thủy nhà ở và vận mệnh của gia chủ có quan hệ vô cùng mật thiết, nhất là với phụ nữ có thai thì phong thủy nhà ở tốt sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Nếu phong thủy xấu thì sức khỏe chắc chắn cũng bị ảnh hưởng phần nào, vì thế cần chú ý phong thủy cho phòng bà bầu .

Theo quan niệm dân gian, phòng ngủ của thai phụ nên ở phương vị cát lợi trong nhà. Phong thủy phi tinh cho thấy phương vị mà sao Nhị Hắc và sao Ngũ Hoàng bay vào không phải là nơi tốt, được coi là phương vị đại hung sát.

Nhẹ thì ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cho sự nghiệp bất ổn, vận trình sa sút, mà nặng thì có thể dẫn đến họa huyết quang, gây thương tật, thậm chí là chết người, gia chủ cũng dễ mắc họa quan tụng, thị phi vây hãm, tiêu tài tán lộc. Đối với phụ nữ có thai, phòng ngủ nằm ở 2 phương vị này càng không tốt, dễ tác động xấu đến sức khỏe của thai phụ.

Năm 2021 sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc lần lượt bay vào phương Chính Đông và Chính Nam, nếu bạn có dự định mang thai hay sinh con năm 2021 thì nên sớm sắp xếp, chớ nên đặt phòng ngủ ở 2 phương vị này.

Ngoài ra, gia đình thai phụ tuổi Tý cũng nên tránh đặt phòng ngủ ở phương vị Phá Tuế và Thái Tuế trong nhà.

Nên sắp xếp lại phong thủy phòng ngủ cho đúng, gương không nên đặt đối diện với cửa sổ hay giường, đây là 1 trong 10 vị trí không nên đặt gương trong nhà , nếu không thể dịch chuyển sang vị trí khác thì nên dùng thứ gì đó che đi. Giường phải tựa tường, tạo cảm giác an toàn, song chớ nên đặt giường ngủ quá gần cửa sổ, dễ bị nhiễm phong hàn, không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

Những vật phẩm phong thủy để bàn hay treo tường không chỉ là đồ vật trang trí cho căn nhà mà còn có sức mạnh phong thủy nữa. Theo phong thủy, nên dùng những vật phẩm may mắn, cát lợi, có ý nghĩa tốt, bởi nếu áp dụng đúng thì vượng gia tộc, còn nếu dùng sai thì dễ hại cho cả gia đình.

Người tuổi Tý trong năm tuổi 2021 còn phạm Thái Tuế, vì thế khi lựa chọn vật phẩm phong thủy bày ở nhà tốt nhất nên chọn những vật phẩm hóa sát, trợ bình an.

Khi sinh con năm tuổi, trong nhà có thai phụ thì không nên chọn đồ vật quá nặng hay kích thước quá lớn bởi trường khí của thai phụ khá yếu, dễ bị ảnh hưởng xấu. Tốt nhất nên chọn những vật phẩm ngụ ý may mắn cát tường như tranh phong thủy hoa lá, chim muông, chùm nho, cây lựu, cá chép, đồng tử chiêu tài, quan âm tống tử…. vừa có ý nghĩa nhiều con nhiều phúc vừa mang ý hoàn hảo mỹ mãn.

Khi chọn đồ vật trang trí nhà cửa, ưu tiên những thứ có màu sắc tươi sáng và hình dáng tròn trịa để giúp thai phụ có tâm trạng vui vẻ. Chớ nên dùng đồ màu đen, xám quá nhiều, dễ tạo tâm lý u ám, buồn thương, có thể gây ra chứng trầm cảm ở phụ nữ có thai, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi.

Đây là quan niệm gây khá nhiều tranh cãi. Người ta cho rằng năm 2021 không chỉ là năm tuổi mà còn là năm phạm Thái Tuế của tuổi Tý, vận trình kém, dễ gặp phải chuyện xui xẻo, trường khí cũng vì thế mà có phần kém may.

Thai phụ trường khí vốn dĩ đã yếu hơn người khác, dễ bị tà khí ảnh hưởng, sức khỏe lại yếu nên bệnh khí có thể xâm nhập, ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ và sự phát triển của thai nhi, vì thế không nên đến những nơi đông người, hỗn tạp, nhất là những nơi có huyết khí và sát khí mạnh, dễ khiến Thai Thần nổi giận.

【#10】Reserve Có Tốt Không? Là Thuốc Gì? Mua Ở Đâu? Giá Bao Nhiêu 2021?

Chào bạn, hôm nay Sổ Tay Khỏe Đẹp sẽ review sản phẩm dinh dưỡng cho tế bào Reserve của Jeunesse

Bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm này

Reserve có tác dụng gì đến cơ thể và sức khỏe của bạn?

Reserve có tốt không? Sử dụng sản phẩm có bị tác dụng phụ đến cơ thể không?

Cách sử dụng Reserve, liều dùng ra sao, cần lưu ý gì khi sử dụng?

Reserve giá bao nhiêu? Reserve mua ở đâu, cần lưu ý để tránh mua phải hàng giả?

Sản phẩm là thành quả nghiên cứu đội ngũ nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Jeunesse

Reserve cải thiện tận gốc các tế bào chất trong cơ thể của bạn

Sản phẩm được ứng dụng công nghệ tế bào gốc từ thực vật với 7 loại siêu quả quả giàu chất chống oxy hóa

Với khả năng chống lão hóa, chống oxy hóa từ cấp độ tế bào

Đây là sản phẩm linh hồn, mang ý nghĩa nền tảng trong hệ sinh thái sản phẩm của Jeunesse

Được điều chế dưới dạng gel sinh học cao cấp, thẩm thấu trực tiếp qua niêm mạc lưỡi

Sản phẩm mang lại những tác dụng rất tích cực đến sức khỏe của người dùng

Đặc biệt là hỗ trợ cải thiện sức khỏe rất tốt cho những bệnh nhân bị ung thư

Và các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, viêm da, xương khớp,…

Nhiều bạn hiểu nhầm hỏi “Reserve là thuốc gì?”, hay gọi nhầm là “thuốc Reserve”

Tuy nhiên bạn lưu ý “Reserve là thực phẩm bố sung dinh dưỡng cho tế bào không phải là thuốc chữa bệnh, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hay điều trị bệnh”

Video giới thiệu về sản phẩm Reserve Fruit Blend

7 loại siêu hoa quả trong Reserve là những loại hoa quả cao cấp nhất

Giàu chất chống oxy hóa nhất trong tất cả các loại hoa quả hiện nay

Bên cạnh đó là thành phần chính Revenatrol một chất chống oxy hóa mạnh nhất trong các chất chống oxy hóa

Các nhà khoa học của Công ty Jeunesse bằng công nghệ và kỹ thuật hiện đại hàng đầu của Mỹ

Đã chiết xuất ra được dưỡng chất Revenatrol được chiết suất ở dạng gel lỏng từ 7 loại siêu hoa quả

Hàm lượng chất chống oxy hóa quý giá, siêu việt nhất trong Reserve là Revenatrol

Revenatrol có khả năng chống oxy hóa so với Vitamin C cao gấp 800 lần, k háng gốc tự do với OPC hạt nho và Q10 cao gấp 40 lần

Revenatrol là hoạt chất quan trọng có khả năng tác động tới Gen số 31

Gen số 31 là có tên là Gen Sirtuin đây là gen sống còn, kiểm soát sự lão hóa trong cơ thể con người

Revenatrol bao quanh và k ích hoạt Gen Sirtuin, hoạt hóa DNA chống lão hóa

Làm chậm lại quá trình lão hóa của tế bào, giúp gia tăng và kéo dài tuổi thọ của bạn

Revenatrol giúp sửa chữa DNA và GEN cả tế bào gốc và tế bào bộ phận bị tổn thương trên cơ thể của bạn.

Đặc biệt là Revenatrol làm ức chế sự khuyếch tán của tế bào ung thư, giảm hoạt tính của tế bào ung thư

Trung hòa nguồn máu từ tính Axit trở thành tính kiềm làm nguồn thức ăn của tế bào ung thư bị ngừng cung cấp

Do đó tế bào ung thư không nhận được thức ăn bị bỏ đói, cô lập dần sẽ chết và được đào thải ra ngoài

Quả Anh Đào hay còn gọi là quả Cherry có chứa chất chống oxy hóa flavonoid

Giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng hiệu quả

Anh đào có tác dụng ngăn ngừa hình thành mỡ trong cơ thể, làm giảm nguy cơ béo phì

Các chất chống oxy hóa trong Anh đào làm giảm mức a xít uric trong máu của người bệnh gout, giảm nhanh các cơn đau do gout

Chất quercetin, và anthocyanin có trong Anh đào rất tốt cho tim mạch và ổn đinh đường huyết cho người bị tiểu đường

Nho Mỹ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư và chống lão hóa

Nhất là chất Revenatrol thành phần quý giá kích thích gen Sirtuins trong các tế bào sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ, và sống lâu hơn

Bên cạnh đó Nho Mỹ còn giúp cải thiện trí nhớ, thư giãn não bộ chống lại sự căng thẳng, hỗ trợ điều trị sỏi thận

Lô hội chứa nhiều Vitamin A, E, C, B12 và Axit folic là những chất chống oxy hóa mạnh

Có tác dụng chống viêm, tăng cường chức năng gan, cải thiện tình trạng táo bón và chức năng của hệ tiêu hóa

Lô hội còn chứa nhiều khoáng chất canxi, kali, magiê, crom, natri, đồng, kẽm, selen và 20 loại amino axit

Giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị viêm da, ung thư đại tràng, quai bị, tiểu đường, mẩn ngứa

Quả Lựu có chứa protein, đạm, các loại khoáng chất như Kali, Natri, Đồng, Sắt, Magie

Giúp cơ thể bạn phòng ngừa ung thư, chống viêm khớp, cải thiện trí nhớ, và chống béo phì

Thành phần trong quả lựu còn chứa hàm lượng cao Vitamin C, B5, B6, E, K

Tác dụng tăng cường chức năng tim mạch, ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương ở nam giới

Trà xanh từ lâu đã rất nổi tiếng có chứa chất chống oxy hóa EGCG có rất nhiều tác dụng đến sức khỏe của bạn

EGCG phòng chống các căn bệnh nguy hiểm như: ung thư, tim mạch, mỡ máu, huyết áp, tiểu đường,…

Trong trà xanh còn chứa Caffein giúp ổn đinh tinh thần, cải thiện trí nhớ, giảm stress

Trà xanh giúp giảm cân hiệu quả, chống lão hóa cho cơ thể, làm sạch mụn và làm đẹp da

Việt quất chứa đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu để có một cơ thể khỏe mạnh như: Vitamin K ,E, C, A, các khoáng chất và chất xơ

Có tác dụng duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát tiểu đường, ngăn ngừa ung thư, và tốt cho tim mạch

Việt quất có Vitamin B-complex, tức là B-6, các chất pantothenic acid, riboflavin, niacin và acid foli c

Khi bổ sung vào cơ thể giúp xương chắc khỏe, thư giãn tinh thần, cải thiện hệ tiêu hóa và chống lão hóa cho cơ thể

Akai được mệnh danh là “trái cây vua” tốt nhất trong các loại trái cây trên thế giới hiện nay

Akai có chứa chất chống oxy hóa, acid amin, các acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng

Đặc biệt Akai chứa chất chống oxy hóa nhiều hơn gấp 10 lần ở nho đỏ và 30 lần ở rượu vang đỏ

Cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể của bạn, chống lão hóa toàn diện cho cơ thể

Công dụng của sản phẩm có thể mang lại cho sức khỏe của bạn

Cùng những nhân chứng đã sử dụng sản phẩm, review, đánh giá sản phẩm

So với các sản phẩm thực phẩm bổ sung trên thì trường hiện nay chúng ta ăn vào, hoặc uống vào

Chờ sự nhào trộn, chuyển hóa, sau đó thẩm thấu qua thành ruột và được đưa vào gan

Gan sẽ kiểm soát 1 lần nữa rồi đưa đến các cơ quan, và thận kiểm soát 1 lần nữa

Và qua mỗi gian đoạn thì các dưỡng chất lại bị đào thải đi một ít, do vậy hiệu quả thẩm thấu vào cơ thể chỉ còn 30 – 40%

Với sản phẩm Reserve của Jeunesse có khả năng thẩm thấu trực tiếp qua màng tế bào ngay khi ngậm

Reserve thẩm thấu qua tổ chức niêm mạc dưới lưỡi, trong miệng, trong vòm họng, trong thực quản để vào máu ngay tức khắc

Reserve có cấp độ hấp thu siêu nhỏ với chỉ số Cap E 37.1 đơn vị/ cm3

Chỉ số Cap – E là 37.1 đơn vị/cm3 nhỏ hơn gấp 200 lần so với công nghệ Nano

Siêu vi, vô cùng nhẹ nhàng xuyên qua màng tế bào đến nhân tế bào để sửa chữa DNA và Gen tổn thương, trẻ hóa tế bào

Nó có khả năng thẩm thấu trực tiếp xuyên qua màng tế bào của bạn

Reserve đã được chứng minh có khả năng vượt qua được màng tế bào

Tốc độ so với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung nhanh gấp 200 lần, tỷ lệ hấp thụ 95%

Dưỡng chất trong Reserve đi thẳng trực tiếp vào máu và 5 giây sau đã có mặt ở tế bào

Vì vậy nó sẽ tác động trực tiếp lên các hoạt động của tế bào, chỉnh sửa lại các hoạt động trong tế bào của chúng ta

Hàm lượng trong 1 gói Reserve là 186 mg Resveratrol tương đương 186 chai rượu vang đỏ tốt của Pháp

Chắc bạn cũng băn khoăn và rất nhiều khách hàng của mình cũng hỏi câu hỏi là

“Tại sao Reserve không phải là thuốc mà lại có khả năng chữa được đủ các loại bệnh mãn tính cho đến ung thư”

Cơ chế tác động của Reserve

★ Resever là thức ăn cho tế bào, cung cấp dưỡng chất, vitamin, khoáng chất, các chất dinh dưỡng cho tế bào của bạn

Khi tế bào của bạn khỏe thì hệ miễn dịch của bạn khỏe

Khi hệ miễn dịch của bạn khỏe thì sức đề kháng của bạn tăng

Khi sức đề kháng của bạn tăng thì bệnh tật tự nhiên khỏi

Vì nguyên nhân của bệnh tật hay ung thư đều là do hệ miễn dịch mất khả năng kháng lại virut hay vi khuẩn

Sản phẩm Reserve bạn có thể đặt mua qua trang web toàn cầu của Jeunesse

Hoặc thông qua các đại lý, nhà phân phối trong nước

Một số hiệu thuốc, hay các shop online cũng đang bán sản phẩm này

Bạn nên mua hàng ở những nơi uy tín, không nên mua hàng ở những nơi bán với giá rẻ, dễ mua phải hàng giả

Trong quá trình sử dụng Reserve bạn có thể gặp phải những phản ứng của cơ thể

Ví dụ như bệnh viêm da thì bạn sẽ cảm thấy ngứa nhiều hơn bình thường

Bệnh xường khớp thì cảm thấy đau nhức lên rất nhiều, tiểu đường thì chỉ số đường huyết tăng vọt lên bất thường

Bệnh nhân ung thư đau đớn hơn rất nhiều, cảm giác các khối u to lên bất thường

Bạn nên lưu ý điều này vì lúc này là lúc mà các dưỡng chất trong Reserve đang đào thải độc tố trong tế bào

Và sửa chữa lại những hư tổn trong các tế bào bị tổn thương trong cơ thể bạn

Bạn không nên lo lắng vì hầu như ai bị bệnh khi dùng Reserve 1 – 2 tuần đầu tiên sẽ có những phản ứng phụ của cơ thể như vậy

Bạn chỉ cần kiên trì sử dụng và cố gắng chịu đau, chịu ngứa, người tiểu đường thì vẫn sử dụng thuốc tiểu đường như bình thường, không được bỏ thuốc luôn

Qua giai đoạn trên khi các tế bào được phục hồi thì các triệu chứng trên sẽ hết, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh lên rất nhiều

Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện tình trạng Resever giả làm ảnh hưởng đến thương hiệu của Jeunesse

Nhiều người mua hàng ở những nơi bán với giá rẻ, không biết được nguồn gốc xuất sứ của sản phẩm

Khi mua về dùng không hiệu quả, nặng hơn là bị ngộ độc làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên nói sản phẩm Reserve Jeunesse lừa đảo

Vì vậy để mua được sản phẩm chính hãng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái

Thì bạn nên mua hàng chính hãng tại những địa chỉ uy tín và tin cậy, cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đây là một mức giá hợp lý với một sản phẩm đẳng cấp và chất lượng như Reserve

Sản phẩm là tinh hoa của các nhà khoa học Mỹ nói chung và Jeunesse nói riêng, với công nghệ tế bào gốc từ thực vật và chống lão hóa từ cấp độ tế bào

Có rất nhiều nhân chứng đã khỏi các bệnh mãn, ung thư chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng sản phẩm

Và thường những người lần đầu tiên biết đến sản phẩm này thì tâm lý chung đều nói là sao đắt thế

Tuy nhiên đắt hay không thì chúng ta phải so sánh với cái gì?

Nếu só sánh với số tiền bỏ ra để nằm viện, điều trị xạ trị với bệnh nhân ung thư, hay tiền thuốc thang những căn bệnh mãn tính khác thì chi phí còn cao hơn rất nhiều

Việt Nam chúng ta hiện đang đứng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư

Đây là hậu quả từ rất nhiều nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, hay lối sống thiếu lành mạnh lạm dụng rượu bia, chất kích thích,…

Chiếc giường đắt giá nhất chính là chiếc giường bệnh, và người ta chỉ thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình khi họ bị bệnh

Nhưng khi đó đa phần đã quá muộn, đấy chính là lúc mà chúng ta hối hận vì không quan tâm chăm sóc cho bản thân mình hơn

Vì vậy ngày hôm nay nếu bạn biết đến sản phẩm Reserve của Jeunesse thì bạn thật sự may mắn

Hãy sử dụng Reserve để bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn ngay hôm nay, hoặc nếu bạn đang bị bệnh thì đừng ngần ngại mà sử dụng

Vì nó đã giúp rất nhiều bệnh nhân tại Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới thoát khỏi những căn bệnh quái ác