【#1】Định Nghĩa Alternative Asset / Tài Sản Thay Thế Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Alternative Asset là bất kỳ tài sản phi truyền thống nào có giá trị kinh tế tiềm năng sẽ không được tìm thấy trong danh mục đầu tư tiêu chuẩn. Do tính chất độc đáo của tài sản thay thế, việc định giá một số tài sản này có thể sẽ khó khăn.

Giải thích

Đối với hầu hết mọi người, các ví dụ về tài sản thay thế sẽ bao gồm tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ, kim loại quý, rượu vang hảo hạng, tem và tiền hiếm, thẻ thể thao và các đồ sưu tầm khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều tài sản thay thế truyền thống hơn bao gồm các quỹ phòng hộ, các dự án liên quan đến đầu tư mạo hiểm và cơ sở hạ tầng. Trong cả hai trường hợp, tài sản thay thế có xu hướng ít thanh khoản hơn so với đầu tư truyền thống. Do đó, các nhà đầu tư ủng hộ tài sản thay thế có thể phải xem xét một chân trời đầu tư lâu dài hơn.